Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD305
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia w związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym. Wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie oraz uzupełnienie niektórych przepisów o nowe rozwiązania, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastycznienie stosowania przepisów ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najistotniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie dotyczą następujących kwestii:

1. Wzmocniono, doprecyzowano i uzupełniono kompetencje i zadania Prezesa Rady Ministrów:
- rozszerzony został (na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa) zakres kompetencji Prezesa Rady Ministrów dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;
- Prezesowi Rady Ministrów przyznana została ogólna kompetencja do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa;
- Prezesowi Rady Ministrów stworzono możliwość występowania do wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa, z żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa;
- w odniesieniu do spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa rozszerzono zakres spraw, w których Prezes Rady Ministrów będzie zatwierdzał instrukcje do głosowania.
2. Umożliwiono organom administracji publicznej oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa, w tym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, udzielanie pełnomocnictw do określonych czynności prawnych i faktycznych lub określonych rodzajów czynności prawnych oraz faktycznych.
3. Następna grupa zmian dotyczy zbywania akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych:
- w projekcie wskazano, że zbyciu mogą podlegać prawa wynikające z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
- wprowadzono nowy wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa dotyczący spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 10% kapitału zakładowego chyba, że wartość rynkowa tych akcji przekracza 200 000 złotych;
- uporządkowano regulacje dotyczące składania wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji lub praw z akcji Skarbu Państwa (dotyczy to w szczególności zawartości wniosku oraz obligatoryjnych załączników);
- rozszerzono listę spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu oraz wprowadzono wyjątek umożliwiający zbycie tych akcji w przypadku wniesienia ich na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub innej spółki z wykazu z art. 13 ust. 1;
- doprecyzowano kto składa wniosek gdy akcje zbywa państwowa osoba prawna.
4. W grupie zmian dotyczących obowiązków mających na celu wprowadzenie, w drodze uchwał walnego zgromadzenia lub w statutach spółek, określonych regulacji:
- umożliwiono, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, realizację obowiązku wprowadzenia w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki wymogów, przewidujących konieczność uzyskania zgody organu spółki na dokonanie określonej czynności prawnej, w odmienny sposób niż określony w przepisach art. 17 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy, jeżeli będą za tym przemawiały wyjątkowe okoliczności  dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, dotyczy to także spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą dominującym;
- doprecyzowano, że zgoda walnego zgromadzenia będzie wymagana w przypadku zbycia akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 złotych lub 10% sumy aktywów z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- wprowadzono obowiązek, aby zasady zbywania składników aktywów trwałych uwzględniały zastosowanie trybu aukcji obok dotychczasowego trybu przetargu;
- doprecyzowano, że obowiązek przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, a w przypadku spółek publicznych przedkładania organowi nadzorczemu, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, będzie realizowany wraz z przedkładanym sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki w ubiegłym roku.
5. Skorygowano wymogi jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego oraz przepisy dotyczące Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych:
- projekt przewiduje zmianę definicji członka organu nadzorczego, która ma na celu wyłączenie z jej zakresu pełnomocnika wspólnika;
- podwyższono wymóg dotyczący zasiadania w organach nadzorczych spółek tak aby ukończenie studiów podyplomowych MBA umożliwiało spełnienie wymogów dla członków organów nadzorczych;
- projekt przewiduje, że osoby wybrane do organu nadzorczego przez pracowników nie będą musiały spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz wykształcenia wyższego;
- doprecyzowano zakres zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
- rozszerzono stosowanie wymogów, jakie mają spełniać osoby wskazywane na członka organu nadzorczego przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną także na kandydatów na członka organu nadzorczego, wskazywanego przez organ administracji rządowej lub przez państwową osobę prawną na podstawie statutu lub innego aktu określającego organizację wewnętrzną osoby prawnej;
- w projekcie zostanie wprowadzony przepis art. 19a, który pozwoli na pełniejsze skupienie w ramach jednego aktu prawnego regulacji dotyczących wymogów, jakie mają spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną;
- wprowadzono także nowe przepisy dotyczące pytań egzaminacyjnych na egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych;
- przepisy art. 24 w ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym zostały uzupełnione o kategorie podmiotowe organów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, której zabrakło w obecnej treści ustawy oraz kandydatów na członków organów nadzorczych osób prawnych, o których mowa w art. 19 ust. 8;
- projekt przewiduje również nowe uregulowania dotyczące procedury uzupełniania wniosku składanego do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
- zmianie ulegnie większość głosów, jaką Rada będzie podejmować uchwały;
- projekt przewiduje także podwyższenie procentowego wskaźnika określającego wysokość wynagrodzenia dla członków Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
- doprecyzowano brzmienie przepisu karnego, aby w sposób niebudzący wątpliwości odpowiedzialność karną przewidzianą w tym przepisie ponosiły wyłącznie osoby wykonujące prawa z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, głosujące za powołaniem do organu nadzorczego osoby, wskazanej przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, która nie uzyskała pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
6. Pozostałe zmiany w przepisach innych ustaw niż ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, takich jak: ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o kontroli niektórych inwestycji, ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, mają na celu korektę i doprecyzowanie niektórych przepisów powyższych ustaw, jak również usunięcie niektórych wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu ich wejścia w życie.

Najistotniejsze z tych zmian w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami dotyczą doliczania podatku od towarów i usług do wynagrodzenia członków organów zarządzających spółek, wprowadzenia ograniczeń w zakresie pełnienia przez członków organów zarządzających funkcji w organach innych spółek, wprowadzenia możliwości, aby w projektach uchwał w sprawie wynagrodzeń  zostały przyznane członkom organów zarządzających uprawnienia do płatnej przerwy w świadczeniu usług  zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni, innych niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy, w roku obrotowym. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń będą mogły także przewidywać uprawnienia członków organu zarządzającego do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, które mogą być przyznane przez walne zgromadzenie na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub zgromadzenie wspólników na podstawie art. 2031 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchyla art. 11 ust. 2, zawierający kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Zmiany w art. 21 mają na celu wskazanie właściwych organów, którym będzie przekazywana informacja w sprawie realizacji obowiązku polegającego na ukształtowaniu i stosowaniu w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych tą ustawą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister – Członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-