Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC147
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowana zmiana w kodeksie karnym wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz. Urz. UE L 88 z 2017 r., str. 6).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana zmiana w kodeksie karnym polegać będzie na modyfikacji brzmienia art. 259a. Celem zmiany jest rozszerzenie obszaru penalizacji również na sytuacje, w których sprawca przekracza granicę Polski w celu popełnienia na jej terytorium przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.04.2019
Rejestr zmian