Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD465
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt przygotowany został w następstwie rekomendacji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ujętych w „Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętej przez Radę Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja spowoduje rezygnację z odwoływania się w przedmiotowym akcie prawnym do stosowania pieczęci w przypadku składania zawiadamiania do wojskowych komendantów uzupełnień oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zawiadomień w formie pisemnej i pozostawienie jedynie wymogu czytelnego i własnoręcznego podpisu z podaniem imienia, nazwiska osoby podpisującej. Ponadto dodano możliwość składania dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Propozycja jest zgodna z rekomendacjami Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.06.2019
Rejestr zmian