Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD523
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedsiębiorca BURY sp. z o.o., prowadzący działalności gospodarczą na terenie strefy w Mielcu, jest producentem wyrobów dla branży telefonii komórkowej oraz branży motoryzacyjnej (Volkswagena, Audi, Daimlera, BMW, Bentleya). Realizuje w strefie inwestycję polegającą na zwiększeniu mocy produkcyjnych w oparciu o zezwolenie nr 429/ARP/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Znaczący kontrahent spółki - Grupa BMW wymaga, aby realizowana w ramach tego zezwolenia hala produkcyjno-magazynowa (przeznaczona wyłącznie pod produkcję na jej potrzeby) zlokalizowana została w oddaleniu od obecnej infrastruktury produkcyjnej zakładu. Na terenie znajdującym się w strefie przedsiębiorca nie ma możliwości wybudowania takiego budynku. Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie w obszar strefy nieruchomości o powierzchni 0,6169 ha należących do przedsiębiorcy, znajdujących się w sąsiedztwie jego zakładu w Mielcu, po drugiej stronie ul. Partyzantów. Umożliwi to zabezpieczenie ciągłości produkcji i dostaw dla Grupy BMW – kontrahenta ważnego dla rozwoju firmy. Pozwoli też przedsiębiorcy zwiększyć zdolności produkcyjne, i tym samym w pełni zrealizować nową inwestycję objętą zezwoleniem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse przewiduje włączenie w jej granice gruntów o powierzchni 0,6169 ha na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), który stanowi, że strefą może być objęty grunt stanowiący własność lub użytkowanie podmiotów innych niż publiczne (gminy, Skarbu Państwa, zarządzającego, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa), w przypadku gdy pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.
W wyniku ww. zmian powierzchnia mieleckiej sse zwiększy się do 1 793,8938 ha.
Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorcy BURY sp. z o.o., bowiem stworzy mu warunki do pełnej realizacji inwestycji objętej zezwoleniem nr 429/ARP/2018. polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych poprzez rozbudowę zakładu, w którym produkowane są wysokiej jakości urządzenia dla mobilnej komunikacji dla branży motoryzacyjnej (Volkswagen AG, Audi AG, Daimler AG, BMW, Bentley Motors Limited), w tym urządzenia USB-HUB umożliwiające równoczesne połączenie ładowarki telefonu, tableta i słuchawek. Rozbudowa zakładu będzie się wiązała z utworzeniem nowych miejsc pracy, a więc dochodami nowozatrudnionych pracowników, a to z kolei pozytywnie wpłynie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Wzrost dochodów pracowników może zwiększyć popyt na usługi konsumpcyjne świadczone przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Z uwagi na charakter włączenia (niezbędność terenu) nie oszacowano efektów z tytułu jego objęcia strefą i nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
Projekt nie przewiduje wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-