Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID208
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, w związku z potrzebą dostosowania programu do zmian jego struktury finansowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała zakłada zwiększenie o 1,8 mld zł wydatków zaplanowanych na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Środki te pochodzić będą z budżetu państwa i przekazane zostaną spółce PKP PLK S.A. w drodze wykupu akcji spółki od PKP S.A. przez ministra właściwego do spraw transportu. Wzmocnienie pozycji Spółki poprzez dążenie do uporządkowania jej struktury właścicielskiej  pozwoli na zapewnienie prawidłowej realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., w szczególności w zakresie inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej w portach morskich.
Wartość programu zwiększona zostanie również o 2,5 mld zł, które pochodzić będą z dodatkowego kredytu EBI. Środki te przeznaczone zostaną na współfinansowanie zwiększonej wartości projektów portowych i innych projektów będących już w realizacji oraz projektów przesuniętych z listy rezerwowej na podstawową. Spółka PKP PLK SA uzyskała wstępną zgodę w postaci listu intencyjnego na dodatkowe zaangażowanie środków pochodzących z kredytu EBI.
Ponadto wartość KPK zostanie również zwiększona o około 50 mln zł ze środków Funduszu Kolejowego, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 lutego 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.03.2019
do góry