Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD75
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wynika z:
- panujących aktualnie warunków pogodowych, które spowodowały, że uprawy ozime nie weszły w stan głębokiego spoczynku i cały czas są w stanie powolnej wegetacji pobierając azot z gleby, co prowadzi do zmniejszenia zdolności roślin do szybkiego wejścia w okres intensywnego wzrostu i rozwoju wiosną,
- wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem aktualizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” jest dostosowanie go do zmian w ustawie - Prawo wodne wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, a także dopuszczenie elastyczne podejście przy wiosennym stosowaniu nawozów tj. w 2020 r., jeżeli gleba nie będzie zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem, zostanie dopuszczona możliwość stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. dla gruntów, które pokryte są roślinami od 15 lutego.
Projekt aktualizacji programu, podobnie jak jego pierwsza wersja zawiera:
- warunki stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
- warunki stosowania i przechowywania nawozów na terenach o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych,
- warunki stosowania nawozów w pozostałej części terenu o dużym nachyleniu,
- terminy stosowania nawozów (dla nawozów stałych termin wynosi od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, dla nawozów płynnych oraz nawozów mineralnych od 1 dnia marca do dnia 31 października, za wyjątkiem 2020 r., kiedy termin rozpoczęcia stosowania nawozów to 15 lutego),
- skrócone terminy stosowania nawozów dla gmin określonych w załącznikach do Programu,
- warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, w szczególności, zgodnie z Programem pojemność zbiorników na płynne nawozy naturalne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy, natomiast powierzchnia miejsc przechowywania stałych nawozów naturalnych powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy,
- wymagania dla prowadzących produkcję rolną oraz podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy – Prawo wodne do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów podanych w Programie w terminie do dnia:
a) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
b) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP,
- wielkość stosowanych dawek oraz sposoby nawożenia azotem,
- sposób dokumentowania realizacji Programu.
Program działań zawarty w rozporządzeniu wraz z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne stanowi wykonanie wyroku TSUE z 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13 Komisja p. Polsce. W celu uniknięcia wniesienia przez nią skargi do TSUE, w której mogła ona zażądać nałożenia na Polskę kar finansowych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wyroku TSUE, projekt Programu działań podlegał ustaleniom z Komisją Europejską.
Planując zmianę Programu działań należy mieć na względzie, że zmiana (wydłużenie) terminów nawożenia będzie stanowić ingerencję w istotę tego Programu i może mieć bezpośredni wpływ na  implementację dyrektywy 91/676/EWG, stąd został podjęty dialog z Komisją w tym obszarze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ MRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Ślódlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2020
do góry