Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD454
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia podyktowana jest zmianą ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) związaną z wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730). Na podstawie art. 4 tej ustawy zmieniono zakres podmiotowy art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, poprzez wskazanie nowej formacji, tj. Straży Marszałkowskiej. Nowe brzmienie art. 61 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej przewiduje równorzędność stopni funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej ze stopniami obowiązującymi w Straży Granicznej. Utworzenie Straży Marszałkowskiej powoduje konieczność dostosowania przepisów dotyczących równorzędności stopni służbowych Straży Granicznej ze stopniami Straży Marszałkowskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z wejściem w życie z dniem 20 maja 2018 r. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730) niezbędne jest opracowanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej, które będzie dostosowane do nowego stanu prawnego poprzez uwzględnienie w jego treści nowej formacji, tj. Straży Marszałkowskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Mininistrów przyjęła 23 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.02.2019
do góry