Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD475
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w odniesieniu do przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych w celu wyeliminowania wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych przy uwzględnieniu przede wszystkim:

  1. celów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania;
  2. celów dyrektywy Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania;
  3. wytycznych Common Reporting Standard (CRS), do czego Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement);
  4. wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych i automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów
  5. standardu BEPS (działanie 13) - Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting;
  6. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).
Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych regulowanej w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami projekt przewiduje m.in. uspójnienie oraz uzupełnienie definicji ustawowych. Ponadto projekt wprowadza wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r. w zakresie w jakim nie zostało to zrobione zgodnie z międzynarodowym standardem automatycznej wymiany informacji. Projekt wprowadza również regulacje dotyczące trustów, które nie zostały uwzględnione w pierwotnej wersji ustawy.

W stosunku do automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów zmodyfikowana została zgodnie wytycznymi OECD, dyrektywą Rady (UE) 2016/881, BEPS 13 oraz Peer review of the implementation of the Action 13 minimum standard  m.in. definicja grupy podmiotów oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy. Ponadto obok kwoty progowej w euro określona została równowartość wskazanej kwoty w złotych polskich. Wprowadzone zostało również odniesienie do sposobu obliczania wartości kwoty progowej w państwie rezydencji jednostki dominującej oraz wprowadzono wymóg, aby dodatkowe informacje lub wyjaśnienia zawarte w informacji o grupie podmiotów przekazywane były także w języku angielskim. Dookreślono także środki komunikacji elektronicznej do przesyłania informacji o grupie podmiotów oraz wprowadzona została instytucja korekty składanych wcześniej raportów.

Projekt przewiduje również zmiany dostosowawcze ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA w zakresie raportowania.

W zakresie zmian do Ordynacji podatkowej przewiduje się wprowadzenie obowiązku podania przez wnioskodawcę występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, odpowiednio państwa (terytorium) miejsca zamieszkania  osoby fizycznej, danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub państw (terytoriów), w których wystąpiły lub mogą wystąpić skutki transgraniczne transakcji bądź zdarzenia będących przedmiotem wniosku.

Dodatkowo, w Kodeksie karnym skarbowym przewiduje się wprowadzenie typu uprzywilejowanego czynu zabronionego w przypadku działań niezgodnych z przepisami ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Świtała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lutego 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.02.2019
Rejestr zmian