Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUA33
Tytuł

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Powodem rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest potrzeba zamieszczenia w odrębnym akcie prawnym przepisów odnoszących się do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a mających charakter przepisów zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących. Charakter regulacji przewidzianych w projektowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym zwłaszcza ich systemowe oddziaływanie, przesądza o konieczności dokonana licznych zmian w innych ustawach, normujących te materie, których będzie dotyczyła projektowana ustawa. Dostosowaniem zostaną w szczególności objęte przepisy skonstruowane przy wykorzystaniu terminologii zawartej w aktualnie obowiązujących ustawach z omawianego obszaru; terminologia ta straci aktualność na gruncie projektowanych przepisów.
Nadto konieczne będzie – dla sprawnego przeprowadzenia reformy szkolnictwa wyższego i nauki – zawarcie w projekcie szeregu unormowań regulujących sytuacje przejściowe, a zatem wpływ nowej ustawy na stosunki prawne powstałe pod działaniem ustaw dotychczasowych. W szczególności regulacje te będą się odnosić do postępowań będących w toku, instytucji znoszonych na mocy nowych przepisów, a także stosowania nowych przepisów do uprawnień i obowiązków powstałych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa będzie zawierała przepisy o wejściu w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (co do zasady będzie to dzień 1 października 2018 r., choć część przepisów wejdzie w życie w innych terminach), przepisy uchylające i zmieniające (w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawa w związku z wejściem w życie ustawy operującej nową terminologią odnoszącą się do szkolnictwa wyższego i nauki), przepisy przejściowe i dostosowujące (określające sposób dojścia do rozwiązań docelowych, zawartych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym przewidujące działanie regulacji normujących system szkolnictwa wyższego i nauki w okresie przejściowym; regulacji wymagać będzie m.in. funkcjonowanie studiów doktoranckich rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwestia dostosowania regulacji wewnętrznych, obowiązujących w uczelniach, do przepisów nowej ustawy,a także powoływanie nowych instytucji, będących elementami projektowanego systemu – Rada Doskonałości Naukowej, Komisja Ewaluacji Nauki).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.04.2018
Rejestr zmian