Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD49
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pierwszych kilkanaście miesięcy działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: Rzecznika) potwierdzają zasadność powołania tego urzędu. Z roboczych informacji uzyskanych przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że przedsiębiorcy z sektora MŚP zwracają się do niego z wieloma istotnymi problemami, których rozwiązanie wykracza niekiedy poza obecny stan kompetencji Rzecznika. W praktyce funkcjonowania zidentyfikowano trudności natury organizacyjnej, które utrudniają sprawną i efektywną działalność Rzecznika.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana regulacja obejmuje:
- zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców polegające przede wszystkim na: przeformułowaniu jednego z zadań Rzecznika z "pomoc w organizacji mediacji" na "organizowanie mediacji"; określeniu, że Rzecznik może w przypadku niektórych wniosków (dot. jasno określonych w ustawie prostych, nieskomplikowanych spraw) wyznaczyć organowi, organizacji lub instytucji publicznej termin na dokonanie czynności; nadaniu Rzecznikowi uprawnienia do brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w niektórych przypadkach);
- zmianę w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, która zakłada wprowadzenie możliwości ustalania dla pracowników Biura Rzecznika dni wolnych oraz określania przez Rzecznika stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi, a także określać wykaz stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasad i trybu odbywania tej aplikacji;
- zmianę w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wskazanie przy postępowaniach Rzecznika podobnie do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Zmiana ma charakter doprecyzowujący i nie wprowadza dodatkowych uprawnień w stosunku do stanu obecnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem UD571.

Opcje strony

do góry