Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD257
Tytuł

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków tych samorządów, ich odpowiedzialność dyscyplinarną, a także uregulowanie kwalifikacji osób uprawnionych do przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do procedowanych zmian w zakresie uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć wraz ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego.
Mając na uwadze powyższe, a także analizę funkcjonowania obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie, przyjęto, że przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową w budownictwie, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów zostaną zawarte w jednej odrębnej ustawie, która w sposób kompleksowy ureguluje te zagadnienia.
Odnosząc się zaś do potrzeby wprowadzenia zmian dotyczących zawodu urbanisty zauważyć należy, że obecnie materię dotyczącą kwalifikacji osób uprawnionych do przygotowywania projektów aktów planistycznych np. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, reguluje art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten jest jednak regulacją dość ogólną przez co nie stanowi gwarancji, iż osoby przygotowujące ww. projekty mają odpowiednie przygotowanie zawodowe. Tym samym w projekcie podjęto próbę opracowania regulacji polegającej na wprowadzeniu egzaminu państwowego, obowiązku ustawicznych szkoleń w modelu lifelong leaming, co ma szczególne znaczenie wobec faktu, iż system planowania przestrzennego obejmuje ponad 100 ustaw, których treść podlega ciągłym zmianom, oraz szczegółowych regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, co zagwarantuje rzetelne wykonywanie zawodu urbanisty przez osoby mające ku temu odpowiednie kwalifikacje. Ponadto zaznaczenia wymaga, że potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań została zasygnalizowana w Rekomendacjach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa poprzez wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków tych samorządów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w dbałości
 o wysoką merytoryczną i etyczną jakość wykonywanego zawodu przez członków tych samorządów poprzez wprowadzenie obowiązku ustawicznego kształcenia zawodowego.
3. Ujednolicenie nadawania uprawnień budowlanych w szczególności poprzez rezygnację z wyodrębniania specjalizacji w ramach istniejących specjalności uprawnień budowlanych.
Wprowadzenie uprawnień zawodowych dla urbanistów. Uprawnienia będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Wprowadzenie regulacji dotyczących obowiązku ustawicznych szkoleń oraz odpowiedzialności  dyscyplinarnej urbanistów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian