Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD257
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, zwany dalej „projektem ustawy”, ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków tych samorządów, ich odpowiedzialność dyscyplinarną, a także uregulowanie kwalifikacji osób uprawnionych do przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do zmian wynikających z projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zwanego dalej „projektem Kodeksu”.

Projekt Kodeksu zakłada uregulowanie w sposób kompleksowy przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami oraz prawa budowlanego, przy czym w zakresie dotyczącym wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zakłada w szczególności:
1. większą niż dotąd elastyczność w projektowaniu wynikającą ze zmian w podejściu do przepisów technicznych;
2. zwiększoną odpowiedzialność projektanta za przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne;
3. większe zaangażowanie samorządów zawodowych w ustawiczne kształcenie zawodowe swoich członków.

Mając na uwadze projektowane regulacje zawarte w projekcie Kodeksu, a także analizę funkcjonowania obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie, zawartych w kilku aktach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), a także w ustawie z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.), na etapie opracowywania projektu Kodeksu przyjęto, że przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową w budownictwie, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów zostaną zawarte w jednej odrębnej ustawie, która w sposób kompleksowy ureguluje te zagadnienia.
Obecnie materię dotyczącą kwalifikacji osób uprawnionych do przygotowywania projektów aktów planistycznych np. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, reguluje art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.). Przepis ten jest jednak regulacją dość ogólną przez co nie stanowi gwarancji, iż osoby przygotowujące ww. projekty mają odpowiednie przygotowanie zawodowe. Konsekwencją powyższego jest systematyczne obniżanie jakości aktów planistycznych co przyczynia się m.in. do rozpraszania zabudowy i zabudowywania klinów napowietrzających oraz terenów zielonych, co z kolei jest jedną z przyczyn pogarszania jakości powietrza w miastach. Zatem zasadnym jest opracowanie kompleksowych norm prawnych w tym zakresie. Ponadto zaznaczenia wymaga, że potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań została zasygnalizowana w Rekomendacjach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa poprzez wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków tych samorządów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w dbałości o wysoką merytoryczną i etyczną jakość wykonywanego zawodu przez członków tych samorządów poprzez wprowadzenie obowiązku ustawicznego kształcenia zawodowego.
3. Ujednolicenie nadawania uprawnień budowlanych poprzez rezygnację z wyodrębniania specjalizacji w ramach istniejących specjalności uprawnień budowlanych.
4. Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego, jako samodzielniej funkcji technicznej w budownictwie.
5. Wprowadzenie uprawnień zawodowych dla urbanistów do projektowania na szczeblu lokalnym i na szczeblu regionalnym. Uprawnienia będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Wprowadzenie regulacji dotyczących obowiązku ustawicznych szkoleń oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-