Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD481
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Mając na względzie rekomendacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazujące na konieczność ograniczenia zespołów, komitetów i innych ciał doradczych rządu i ministrów, a także doświadczenia wynikające z dotychczasowej działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach proponuje się zmianę formuły funkcjonowania tego Pełnomocnika.

Po rekonstrukcji Rządu RP, która miała miejsce w dniu 19 stycznia 2018 r. i w jej konsekwencji przeniesienia działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo pod kierownictwo Ministra Inwestycji i Rozwoju, w urzędzie obsługującym ww. Ministra opracowana została koncepcja nowej formuły funkcjonowania ww. Pełnomocnika i Zespołu, uwzględniająca rekomendacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazujące na konieczność ograniczenia zespołów, komitetów i innych ciał doradczych rządu i ministrów.

Pismem z dnia 16 stycznia br. rekomendowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju koncepcja dalszego funkcjonowania ww. ciał doradczych została zaakceptowana przez Pana Michała Dworczyka, Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednym z elementów powyższej koncepcji jest zniesienie Pełnomocnika w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.

Z uwagi na fakt, że komponent geodezyjny (opierający się na ewidencji gruntów i budynków) stanowi kluczowy element Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zasadnym jest przeniesienie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na Głównego Geodetę Kraju. Wskazanie wprost centralnego organu administracji rządowej jako pełniącego funkcję Pełnomocnika wprowadzi również stabilizację i ciągłość funkcjonowania obu omawianych ciał doradczych. Będzie to możliwe dzięki uniezależnieniu tej funkcji od konieczności każdorazowego, imiennego powoływania Pełnomocnika przez Prezesa Rady Ministrów w przypadku zmian personalnych czy organizacyjnych w ramach administracji rządowej. Każdorazowo powołany Główny Geodeta Kraju obejmowałby, z mocy samego prawa, również funkcję Pełnomocnika.

Przeniesienie zadań na Głównego Geodetę Kraju wymaga wydania rozporządzenia znoszącego Pełnomocnika Rządu
w randze sekretarza lub podsekretarza stanu oraz wydanie stosownego zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów, ustanawiającego Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Głównego Geodetę Kraju (w trybie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów).

Uzupełnieniem nowej formuły, w której funkcjonować mają powyższe organy będzie odrębna regulacja dotycząca prac Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Jej ideą jest zorganizowanie Zespołu na poziomie dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów. Takie działanie przede wszystkim wpłynie na zmniejszenie obciążenia sekretarzy i podsekretarzy stanu z poszczególnych ministerstw działaniami związanymi z pracą w Zespole. Właściwy kierunek takich zmian potwierdzają dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Zespołu wskazujące, że ze względu na ilość obowiązków członkowie Zespołu byli co do zasady reprezentowani na jego posiedzeniach przez upoważnionych dyrektorów lub zastępców dyrektorów departamentów i biur.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSekretarz Stanu Artur Soboń
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.09.2019
do góry