Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD55
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str.1), zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. poz. 1573, z późn. zm.), które to zastąpiło wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. poz. 685, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż przestała obowiązywać Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), mająca swoje odniesienie w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, zaistniała konieczność zmiany w art. 6 tej ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Prezes Głównego Urzędu Statystycznego:
1. oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów określonych w trybie art. 6 ust. 2 (tj. określonych przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych na poziomie województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3);
2. ogłasza tę wartość, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.
Należy przy tym zauważyć, że nie zostało nigdy wykonane obligatoryjne upoważnienie ustawowe określone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, tj. Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia, które określiłoby obszary, dla których Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek obliczyć średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat i która wymaga ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ww. terminie. Kierując się wskazówkami wynikającymi z wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego, w sytuacji braku tego aktu wykonawczego, przyjmowano do 2017 r. rozwiązanie polegające na obliczaniu średniej wartość PKB na jednego mieszkańca dla obszarów województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3).
Wobec uchylenia z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pozbawiony został w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto formalnych wskazówek dotyczących obszaru, którego dotyczyć mają obliczane średnie wartości PKB na jednego mieszkańca (nastąpiła tzw. pośrednia utrata mocy obowiązującej tego przepisu upoważniającego). Obecnie obowiązującym aktem w omawianym obszarze tematycznym jest bezpośrednio stosowane rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.), uwzględniające wyżej przedstawione zmiany wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018 r. rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).
Zachodzi jednak potrzeba jednoznacznego uregulowania zasad obliczania średniej wartości PKB na jednego mieszkańca w art. 6 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 lutego 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.02.2020
do góry