Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD469
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje są związane z realizacją ustawy budżetowej na rok 2018

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane przepisy, zmieniającą ustawę okołobudżetową na rok 2018, będą miały wpływ na realizację budżetu państwa w roku 2018.

Rozwiązania zawarte w projekcie:

  1. dotyczą zwiększenia wydatków budżetu państwa z tytułu powiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczaniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przekazania do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2018 dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Zdrowia, w celu sfinansowania świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  2. umożliwią przekazanie w 2018 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań - projektów inwestycyjnych, stanowiąc dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę;
  3. przewidują nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych polegającą na umożliwieniu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu 2018 r.
  4. dotyczą przekazania środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  5. umożliwią efektywniejsze wykorzystanie zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 wydatków poprzez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w roku 2018;
  6. dotyczą przekazania w 2018 r. środków z budżetu z przeznaczeniem na objęcie akcji PKP PLK S.A., co wpłynie na poprawę struktury właścicielskiej, gdzie Skarb Państwa konsekwentnie dąży objęcia 100% akcji narodowego zarządcy infrastruktury;
  7. przewidują zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.01.2019
Rejestr zmian