Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC109
Tytuł

Projekt ustawy o pracy na statkach rybackich

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dostosowania prawa krajowego do wymogów dyrektywy Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r.
wdrażającej Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze
rybołówstwa z 2007 r. zawartą dnia 21 maja 2012 r. między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych przy Unii
Europejskiej (COGECA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeniem Krajowych
Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa w Unii Europejskiej (Europêche).
Dyrektywa ta weszła w życie
dnia 16 listopada 2017 r., natomiast powinna zostać wdrożona do krajowego porządku prawnego do dnia 15 listopada
2019 r. Wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy ma na celu poprawę warunków pracy i życia rybaków
oraz zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego, pracujących na statkach
rybackich pływających pod polską banderą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy proponuje się regulację wymagań dla rybaków do pracy na statku rybackim, warunków zatrudnienia i życia na statku rybackim, zagadnień ochrony zdrowia oraz kwestii opieki medycznej dla rybaków. Aktualnie kwestie te bardzo ogólnie uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569, z późn. zm.). Celem projektu jest dostosowanie wymogów odnośnie do pracy, życia i ochrony zdrowia rybaków do warunków pracy panujących w sektorze rybołówstwa morskiego.
Dodatkowo, w projekcie przewiduje się zmianę ustawy o pracy na morzu oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim,
stanowiące konsekwencję projektowanych przepisów ustawy o pracy na statkach rybackich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-