Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD61
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ujednolicenie sposobu postępowania ze środkami finansowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub związanymi z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest ustawowe uregulowanie trybu zarządzania sumami depozytowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub w związku z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek, a w tym, w szczególności pochodzącymi z dokonanych zabezpieczeń majątkowych oraz wpłat poręczeń majątkowych. Obecne rozwiązania nie regulują tych kwestii kompleksowo, pozwalając tym samym na niejednolity sposób postepowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Projekt zakłada, że konta sum depozytowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury będą utworzone przez Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt zakłada również rozwiązania, określające waluty, w których prowadzone będą konta oraz dysponentów tych kont. Nadto przewidziane zostaną przepisy przejściowe, określające sposób postepowania z dotychczas zgromadzonymi sumami depozytowymi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Dalkowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry