Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD60
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest implementacja do polskiego prawa zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencja MLC), które zostały przyjęte przez Specjalny Trójstronny Komitet w dniu 27 kwietnia 2018 r., a następnie zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 5 czerwca 2018 r. Poprawki te podnoszą poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Przedmiotowe poprawki wchodzą w życie w dniu 26 grudnia 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Poprawki z 2018 r. do Konwencji MLC wymagać będą wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1889), która implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Konwencji MLC. Zmiany w ustawie obejmować będą przedłużenie ważności marynarskich umów o pracę o okres związany z uwięzieniem marynarza w wyniku aktu piractwa lub zbrojnej napaści na statek, nałożenie na armatora zobowiązania do wypłaty w sytuacji uwięzienia wynagrodzenia i świadczeń z tytułu marynarskiej umowy o pracę, jak również rozszerzenie uprawnień marynarza do bezpłatnej repatriacji.
Zmiany te nie będą pociągały za sobą kosztów dla budżetu państwa. Mogą jednak wpłynąć na koszty ponoszone przez armatorów, związane z ewentualnym wypłacaniem wynagrodzenia i świadczeń marynarzowi przez okres dłuższy, aniżeli przewidziany w marynarskiej umowie o pracę, oraz repatriacją w terminie dłuższym, aniżeli obecnie przewidziany prawem. Koszty te jednak wynikają z Poprawek, a nie przedmiotowej nowelizacji i będą stanowiły standard światowy, niezależnie od ich wdrożenia bądź nie przez RP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry