Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC144
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba transpozycji do krajowego porządku prawnego 3 dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2108 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków;
2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2109 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich;
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2110 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej oraz zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE.
Uchwalenie pakietu dyrektyw pasażerskich miało na celu uproszczenie i uporządkowanie istniejących unijnych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich w taki sposób, aby utrzymać przepisy unijne, w przypadkach gdy są potrzebne i proporcjonalne, zapewnić ich właściwe stosowanie oraz wyeliminować potencjalne nakładanie się obowiązków i występowanie niespójności między powiązanymi aktami prawnymi, zgodnie z programem sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (Regulatory Fitness and Performance Program).
Państwa członkowskie powinny wdrożyć przepisy dyrektyw do dnia 21 grudnia 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu implementacji dyrektyw 2017/2108/UE, 2017/2109/UE oraz 2017/2110/UE proponuje się uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim, która zmieni dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim oraz sześciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Projektowane przepisy mają na celu:
1) zapewnienie jednolitego i zharmonizowanego stosowania zasad w zakresie przeprowadzania inspekcji na statkach obcych bander zawijających do polskich portów, w szczególności możliwość łączenia obowiązkowych inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro w żegludze na linii regularnej z inspekcjami przeprowadzanymi przez państwo portu zgodnie z dyrektywą 2009/16/UE, dążąc do ograniczenia nakładu pracy w zakresie inspekcji oraz maksymalnego wydłużenia czasu, w którym statek może być eksploatowany do celów komercyjnych, przy jednoczesnym ciągłym zapewnianiu wysokich standardów bezpieczeństwa;
2) zharmonizowanie ram systemu inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro w żegludze krajowej, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb w zakresie usług pasażerskich poprzez m.in. doprecyzowanie odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami inspekcji;
3) zapewnienie wysokiego priorytetu regularnych inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich w żegludze międzynarodowej i krajowej, z uwagi na szczególny profil ryzyka tych statków;
4) zapewnienie dostępności wyników inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich w żegludze międzynarodowej i krajowej w systemie THETIS, który zostanie dostosowany do potrzeb inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro oraz rozwinięty o moduł dot. statków w żegludze krajowej;
5) zapewnienie właściwego i terminowego przekazywania  informacji o liczbie oraz o tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku z uwagi na znaczenie tych informacji dla przygotowania i skuteczności operacji poszukiwawczych i ratunkowych;
6) uwzględnienie postępu technicznego w zakresie gromadzenia, przekazywania i wymiany informacji dotyczących statków oraz uproszczenie i zharmonizowanie wymogów w zakresie przekazywania informacji o osobach podróżujących drogą morską poprzez ustanowienie Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego zgodnie z dyrektywą 2010/65/UE;
7) zapewnienie zgodności przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby liczenia i rejestracji osób podróżujących drogą morską z przepisami krajowymi i UE w zakresie ochrony danych osobowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-