Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD72
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanych przepisów jest określenie sposobu i trybu opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (dalej „Raport”).
Konieczność wydania ww. rozporządzenia Rady Ministrów wynika ze zmian merytorycznych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2248) do ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, z których wynika, iż Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa, jest odpowiedzialny za  koordynację przygotowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w części dotyczącej zagrożeń cyberbezpieczeństwa mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów mają zapewnić w efektywny sposób weryfikację treści raportów cząstkowych o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, opracowywanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.
Ww. raporty cząstkowe przedkładane są dyrektorowi RCB oraz Szefowi ABW (w zakresie zagrożeń terrorystycznych) oraz Pełnomocnikowi Rządu  ds. Cyberbezpieczeństwa (w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej). 
Na podstawie otrzymanych raportów cząstkowych oraz z uwzględnieniem treści sporządzonych przez Szefa ABW oraz Pełnomocnika – sporządzany jest Raport, który dyrektor Centrum przedkłada Radzie Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry