Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD468
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)  łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w tym rozporządzeniu, tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro. Górny limit krajowy jest ustalany na poziomie 1 % rocznej produkcji. Mając na względzie wykorzystanie ww. limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie mogło zostać wznowione po dniu 1 stycznia 2019 r.
Ponadto z  wniosków złożonych przez producentów rolnych o udzielenie pomocy w związku z tegoroczną suszą wynika, iż środki przewidziane na udzielenie dotacji w związku z tegoroczną suszą  w planie finansowym są  niewystarczające. Uwzględniając powyższe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił o kolejną zmianę uchwały Nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi oraz zmianę ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przedmiotową pomoc w wysokości 715 500 000 zł. Przepisy projektu ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r. stanowią, że dodatkowe środki na realizację pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w wysokości 715 500 000 zł będą mogły zostać wydatkowane do dnia 31 marca 2019 r.
Powyższe oznacza, że pomimo złożenia przez producentów rolnych wniosków o pomoc określoną w § 13e, § 13r lub § 13t rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja ta nie ma możliwości udzielenia tej pomocy w bieżącym roku. Jednocześnie zgodnie z ww. przepisami pomoc powinna zostać udzielona do końca bieżącego roku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiających wypłatę w 2019 r. pomocy określonej  w § 13e, § 13r i § 13t rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie wniosków złożonych w 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.02.2019
Rejestr zmian