Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB16
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 (Dz. U. poz. 1149).
Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku orzekł, że art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy przepis traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło w dniu 14 czerwca 2018 r.
Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że począwszy od 15 czerwca 2019 r. przestaną obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy
dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631) wydane na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia (…). Brak przepisów rozporządzenia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego określających sposób ustalania profilu pomocy oraz postępowanie w ramach profili pomocy w praktyce uniemożliwi stosowanie przepisów art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia (…), i w konsekwencji doprowadzi do braku możliwości udzielanie jakiejkolwiek pomocy bezrobotnym przez urzędy pracy, gdyż aktualnie ustawa o promocji zatrudnienia (…) uzależnia zakres stosowanych  form pomocy od ustalonego profilu pomocy.
Jednocześnie, w związku z raczej negatywną oceną przez urzędy pracy przydatności profilowania w zakresie lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych, a także krytycznym stanowiskiem w tym zakresie Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych, podjęta została decyzja o rezygnacji w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie o promocji zatrudnienia (…).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy wprowadzone zostaną rozwiązania znoszące obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, a tym samym obowiązek stosowania form pomocy przypisanych do poszczególnych profili pomocy, co w założeniu ma doprowadzić do skrócenia okresu w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz umożliwienia zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia (…), w zależności od faktycznych potrzeb osoby bezrobotnej.
Jednocześnie w związku z proponowaną rezygnacją z profilowania pomocy dla bezrobotnych, konieczne jest również uregulowanie kwestii indywidualnych planów działań (IPD), których realizacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. W projekcie ustawy wskazane zostanie, że mogą one zostać zmodyfikowane w zakresie zaplanowanych do realizacji działań, zaplanowanych terminów realizacji poszczególnych działań oraz terminu i warunków zakończenia ich realizacji. Wprowadzona zostanie zatem możliwość modyfikacji przez powiatowy urząd pracy IPD, które bezrobotni już realizują, jak również dostosowania IPD do sytuacji i potrzeb bezrobotnego i uwzględnienia w IPD także tych formy pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na ustalony dla bezrobotnego profil pomocy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 kwietnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.04.2019
Rejestr zmian