Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID212
Tytuł

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Polski rynek kapitałowy jest wciąż znacznie mniejszy od wiodących rynków europejskich, a jednocześnie z uwagi na regulacje unijne będzie poddawany coraz większej presji konkurencyjnej. Rozwój rynku kapitałowego jest bardzo ważny dla gospodarki państwa, w tym krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich spółek, które mają ograniczone możliwości pozyskiwania finansowania poprzez emisje instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Rząd dostrzegając ten problem, w dokumencie przyjętym w dniu 14 lutego 2017 r. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (SOR) w ramach zasadniczej jego części „Kapitał dla Rozwoju”, wskazał, iż jednym z planowanych działań jest przede wszystkim „zwiększenie udziału krajowego kapitału w finansowaniu inwestycji” między innymi poprzez zniesienie barier dla rozwoju rynku kapitałowego, zobowiązując jednocześnie ministra właściwego ds. instytucji finansowych do sporządzenia jednolitej i kompleksowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ministerstwo Finansów, realizując jeden z postulatów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przede wszystkim odnosząc się do problemów polskiego rynku kapitałowego, opracowało we współpracy z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz brytyjską firmą doradczą BTA Consulting projekt jednolitej i spójnej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Strategia kompleksowo diagnozuje problemy krajowego rynku kapitałowego, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne, pozwalając na identyfikację 20 najważniejszych barier w jego rozwoju. Jednocześnie w Strategii wypracowano konstruktywne rozwiązania i zaproponowano rekomendacje mające na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych barier. Projekt ten stanowi również podstawę do dokonania przeglądu przepisów prawa odnoszących się do podmiotów rynku kapitałowego, stanowiąc tym samym przyczynek do ograniczenia tzw. inflacji przepisów dotyczących tego rynku. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) poprzez spadek kosztów finansowania spółek (mierzonych przede wszystkim wielkością długoterminowej premii za ryzyko) i zwiększenie dywersyfikacji typów finansowania i źródeł pozyskiwania kapitału. Przewiduje się, że osiągnięcie celu głównego strategii będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia wspierania przez rynek kapitałowy długoterminowego rozwoju gospodarczego Polski poprzez zwiększenie dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw.
Celami szczegółowe założone w projekcie to:
1) Rozwój rynków publicznych i prywatnych — zwiększenie skali pozyskiwania kapitału w sferze pozarządowej, w tym przez emitentów publicznych (np. produkty notowane, produkty strukturyzowane, określone instrumenty pochodne);
2) Zwiększona płynność — maksymalizacja płynności przy niższych kosztach transakcji, poprzez podniesienie poziomu obrotów na rynku, obniżenie pośrednich i bezpośrednich kosztów oraz rozszerzenie oferty proponowanych instrumentów finansowych;
3) Zwiększenie skali i poprawienie efektywności pośrednictwa na rynku pierwotnym i wtórnym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w dostarczaniu instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym;
4) Zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce mierzonych między innymi udziałem oszczędności prywatnych w PKB, ale także zwiększenie liczby osób oszczędzających w IKE i IKZE;
5) Bardziej efektywne procedury administracyjne — szybsze, bardziej efektywne pod względem kosztów i czasu procedury (krótsze procesy dla zatwierdzania prospektów emisyjnych, zniesienie ograniczeń prawnych dotyczących automatyzacji oraz zwiększenie przejrzystości i spójności wydawanych decyzji).
Jednocześnie realizacji powyższych celów przyświecać będą cztery zasady horyzontalne: silna ochrona inwestorów indywidualnych, dążenie do zwiększania zaufania na rynku, pewność i stałość prawa oraz dążenie do wzrostu konkurencyjności rynku kapitałowego poprzez wykorzystywanie nowych technologii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.06.2019
Rejestr zmian