Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD54
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji jest:
1. dostosowanie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej PKWiU 2015.
Obecnie obowiązująca PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. W rozporządzeniu tym, oraz w wyniku kolejnych nowelizacji dokonanych rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r., 20 grudnia 2018 r. i 30 grudnia 2019 r., postanowiono, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, do dnia 31 grudnia 2020 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
2. ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT–40A) sporządzanych przez organy rentowe poprzez  likwidację obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dla niektórych podatników. Wprowadzenie zmian w katalogu negatywnych przesłanek (art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), której wystąpienie spowoduje obowiązek wystawienia zamiast PIT-40A, rocznej informacji podatkowej PIT-11A.
3. kompleksowe uregulowanie kwestii wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana rozszerza skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego „wycofania” wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w miesiącu następnym,
4. wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek oraz doprecyzowanie innych istniejących przepisów (art. 15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
5. wprowadzenie zmian o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym obowiązujące przepisy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. W efekcie wdrożenia aktualnie obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku dochodowym nastąpi zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonej PKWiU 2015.
Zmiany mają charakter dostosowawczy. Ich celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.
2. W efekcie projektowanych zmian nastąpi rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ rentowy jest zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). O wprowadzenie tej regulacji postulował ZUS, który w 2019 r. podczas akcji rozliczeniowej podatku za 2018 r. odczuł bardzo znaczący wzrost liczby zajęć komorniczych, z którymi zwróciły się organy egzekucyjne. Zmiana zawiera zmiany w katalogu negatywnych przesłanek, których wystąpienie (przynajmniej jednej) skutkuje brakiem obowiązku sporządzania PIT–40A. Zmiana ta poprawi sytuację organów rentowych, gdyż w 2021 r. (przy rozliczeniu dokonywanym za 2020 r.) zostanie ograniczona liczba podatników, dla których organy rentowe będą obowiązane sporządzać roczne obliczenie podatku (PIT–40A). W konsekwencji, w ocenie ZUS, organy egzekucyjne (komornicy sądowi) zamiast do organów rentowych zwrócą się w sprawie egzekucji do organów podatkowych. Zmiana ta nie pogorszy sytuacji podatnika, ponieważ podatnik otrzyma od organu rentowego PIT-11, na podstawie którego system w ramach usługi Twój e-PIT wygeneruje zeznanie albo podatnik złoży takie zeznanie samodzielnie.
3. Zmiana w zakresie składania wniosku o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek polega na tym, że raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego odwołania. W obecnym stanie prawnym wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony. Przepis ten wpłynie na zmniejszenie obowiązków biurokratycznych wobec podatników.
4. Proponuje się wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej art. 15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Pozostałe zmiany mają m.in. na celu:
a) umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT,
b) wprowadzenie podstawy do korygowania zeznania za pośrednictwem usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych,
c) doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP box),
d) doprecyzowanie art. 44 ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych,
e) rozszerzenie definicji deklaracji zawartej w art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej o sprawozdania składane na podstawie art. 107 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200),
f) doprecyzowanie przepisów art. 61b ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych,
g) umożliwienie korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową (art. 144b ustawy - Ordynacja podatkowa),
h) dostosowanie art. 294 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej do ustawy o działach administracji rządowej poprzez zastąpienie zwrotu „pracownicy Ministerstwa Finansów” zwrotem „pracownicy urzędu obsługującego” ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
i) wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w art. 21 ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193),
j) wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodną i w uzgodniony z nim sposób (art. 111 ustawy o VAT),
k) zniesienie od 1 października 2019 r. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy  z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Sarnowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.02.2020
do góry