Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD456
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, stanowi wykonanie delegacji ustawowej wskazanej w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Na powyższej podstawie Rada Ministrów określa wykaz spółek, w których uprawnienia z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. Wydając rozporządzenie, Rada Ministrów wskazuje odrębnie dla każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także, odpowiednio właściwość wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 762), zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej.
Opracowanie nowego rozporządzenia związane jest ze zmianami stanu faktycznego i prawnego, których zakres jest bardzo szeroki. Konieczność zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia wynika z następujących okoliczności:
- zmiany w składzie Rady Ministrów i konieczność przekazania wykonywania prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, wobec których uprawnienia właścicielskie wykonywali wcześniej Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa;
- ponowne przeanalizowanie zasadności przypisania spółek do organu wykonującego prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa - powyższe związane jest z podjęciem przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o sprawowaniu bezpośredniego nadzoru właścicielskiego nad niektórymi spółkami, jak również o przekazaniu lub odebraniu uprawnień w odniesieniu do niektórych spółek poszczególnym członkom Rady Ministrów;
- zbycie przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych akcji/udziałów spółek, jak również dokonanie wykreślenia spółek z KRS;
- inne zmiany stanu prawnego takie jak: zmiana formy prawnej spółki, zmiana nazwy spółki, uzupełnienie numeru KRS.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany w Rozporządzeniu uzasadnione są następującymi okolicznościami:
Wprowadzenie w odniesieniu do wszystkich spółek wymienionych w Rozporządzeniu (z wyjątkiem spółek nadzorowanych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz Polską Organizację Turystyczną) w rubryce „Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu lub Państwowa Osoba Prawna” nazwy uwzględniającej działy administracji rządowej przypisane poszczególnym Ministrom.

Ponowne przeanalizowanie zasadności przypisania spółki do organu wykonującego prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa:
- Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy;
- Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;
- DALMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni;
- Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne „DOZAMEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
- Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Gliwicka Agencja Turystyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczyrku;
- Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie;
- GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach;
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach;
- Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
- Hotele Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie;
- „INOFAMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu;
- Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach;
- Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;  
- Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy;
- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- LS Airport Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Uzdrowisko Krynica - Żegiestów Spółka Akcyjna z siedziba w Krynicy Zdroju;
- „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce Zdroju;
- Warszawski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie;
- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach;
- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o sprawowaniu bezpośredniego nadzoru właścicielskiego nad powyższym spółkami.
- Gryf Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Gryf Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z siedzibą w Katowicach (dalej „Gryf”) funkcjonuje na ok. 11.4 ha terenów znajdujących się w granicach portu morskiego Szczecin - Świnoujście (z nabrzeżami, placami składowymi, zapleczem technicznym i magazynowo – składowym). Nieruchomości wymagają znacznych nakładów finansowych. Jednocześnie tereny te nie zostały dotychczas wykorzystane na rzecz programów realizowanych w ramach kompetencji Ministra Infrastruktury. W ocenie MGMIŻŚ przekazanie uprawnień pozwoli na przystąpienie do prac nad strategią dalszego funkcjonowania spółki. Wskazano na możliwość potencjalnego usprawnienia i wzmocnienia realizowanych zadań z obszaru gospodarki morskiej przy wykorzystaniu aktywów spółki. W dniu 7 grudnia 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawarli porozumienie w którym uznali za zasadne przekazanie uprawnień MGMiŻŚ;
- Nowe Centrum Administracyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
- OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (spółka nie ujmowana do tej pory w rozporządzeniu);
- Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMBUD” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim;
- Zakłady Chemiczne „JELCHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze,
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o przekazaniu wykonywania uprawnień w odniesieniu do powyższych spółek ministrowi właściwemu ds. gospodarki.
- Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o przekazaniu wykonywania uprawnień w odniesieniu do powyższych spółek ministrowi właściwemu ds. zdrowia.
- Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o przekazaniu wykonywania uprawnień w odniesieniu do powyższych spółek ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Zmiana formy prawnej spółki:
- Polska Grupa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – na wniosek Ministra Energii.
W wyniku zawartej umowy inwestycyjnej udziałowcami Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach stały się podmioty z sektora energetycznego. Z ww. umowy wynikało zobowiązanie do przekształcenia Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w spółkę akcyjną nie później niż do dnia 1 stycznia 2018 r. 29 grudnia 2017 r. został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Powstała Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.

Wykreślenie spółek z KRS:
- CHMIEL POLSKI Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Lublinie;
- DOM POLSKI Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostravie;
- Pralnia Centralna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Lędzinach;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Jędrzejowie;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Myszkowie;
- Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim;
- Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Dubiu;
- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów i Prefabrykatów Budowlanych ,,WIPRO'” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich;
- Szczecińska Wytwórnia Wódek „POLMOS” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Szczecinie;
- Zakłady Elektroniczne „WAREL” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie;
- Zakłady Mięsne w Kępnie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kępnie;
- Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Czarnej Wodzie;

Zmiany w składzie Rady Ministrów:

Powołanie Ministra Infrastruktury:
- „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie;
- „PKS-IWOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Skarżysku Kamiennej;
- PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie;
- PKS Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Nowym Targu;
- „POLBUS-PKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
- Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Busku Zdroju;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Dzierżoniowie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Dzierżoniowie;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Kielcach;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji  z siedzibą w Lublińcu;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Puławach;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie;
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Zgorzelcu;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze;
- Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- WARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy;

Powołanie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:
- Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej;
- Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu;
- Akwen II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach;
- „ARELAN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;
- AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Sanoku;
- BEZETEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bytomiu;
- BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach;
- Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej;
- „BINGO CENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach;
- BIS-SUKCES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie;
- Biuro Handlowe „CONCRET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy;
- Cegielnie Kutnowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych;
- „Centrum Handlowe Wschód” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie;
- Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- Chemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
- Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Cieszynie;
- Daewoo Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Lublinie;
- Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;             
- Dom Hutników w Skierniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach;
- „DRAGMOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
- Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krakowie;
- EHN Spółka Akcyjna z siedzibą w Studzienicach;
- ELEKTRIM - MEGADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
- ENERGOPOL-TRADE-INSTAL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie;
- EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
- Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;
- Fabryka Łączników Radom Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Siedlcach;
- Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
- Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Leżajsku;
- Fabryka Obrabiarek do Drewna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy;
- Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON–BIAL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- Fabryka Żarówek „HELIOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach;
- FAGUM-STOMIL  Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;
- Federal-Mogul BIMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
- FP SPOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;
- Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach;
- H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- HOLAGRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie;
- Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Chorzowie;
- Huta BATORY Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Chorzowie;
- Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach;
- Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
- Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Zawierciu;
- Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach;
- Kama Foods Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie;
- Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie;
- KOFAMA Koźle  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Kombinat Budowlany Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Bezprawiu;
- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Wilkowie;
- „KORONKI” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Brzozowie;
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą;
- Krakowski Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
- Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie;
- Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Krośnie;
- KRZYWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy;   
- Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach;
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy;      
- LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze;  
- LOGOTEC ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach;                       
- LUBINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie;
- Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Świebodzinie;
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;
- MAXER Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Poznaniu;
- Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- „MESKO – AGD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku Kamiennej;
- Meprozet Kościan Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie;
- METALCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Annopolu;
- METRON – NIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie;
- METRON-TERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie;
- Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „SPOMASZ” Nakło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią;
- Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie;
- Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie;
- POLANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie;
- „POL-DRÓG Chojnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Pawłówku;
- „POLMO GNIEZNO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie;
- Pol-Mot Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polski Monopol Loteryjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
- Polskie Nagrania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie;
- Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku;
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie;
- PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie;
- Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej;  
- Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerklańcu;
- Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Wągrowcu;
- Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu Laskowicach;
- Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL”  Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Rzeszowie;
- Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Nida” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Kozłowie;
- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROMOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości z siedzibą w Woli Rębkowskiej;
- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie;
- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku;
- Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce;
- Przędzalnia Czesankowa ELANEX Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie;
- Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Zawierciu;
- „PZZ AGRO-PIAST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzelowie;
- RAPZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
- Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;            
- REK-SWED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blękwicie;
- Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie;
- SKLEJKA ORZECHOWO Spółka Akcyjna z siedzibą w Orzechowie;
- Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach;
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamiennej Górze;
- „SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełżycach;
- Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu;
- Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Strzegomiu;
- „SUPON USŁUGI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku;
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach;
- Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie;
- Termoizolacja Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu;
- TEXTILIMPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
- Tłocznia Metali „Pressta” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bolechowie;
- Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAŁA GÓRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smardzewicach;
- TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni;
- Tradecom Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Mielcu;
- UML Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach;  
- UNICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie;
- Unimor Radiocom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gdańsku;
- UNITRA-UNIZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
- Veolia Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach;
- Vossloh Cogifer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy;
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu;
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie;
- Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie;
- Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
- Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- WELUX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
- WISKORD  Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie;
- Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Mielcu;
- Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Andrychowie;
- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie;
- Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie;
- Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzozowie;
- Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Mielcu;
- Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
- Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu;
- Zakłady Chemiczne RUDNIKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach;
- Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie;
- Zakłady Górniczo-Hutnicze „SABINÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie;
- Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu;
- Zakłady Maszynowe „HAMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce;
- Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Dzierżoniowie;
- Zakłady Metalurgiczne SKAWINA Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie;
- Zakłady Mięsne „PEKPOL OSTROŁĘKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławach;
- Zakłady Mięsne MAĆKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Zabrzu;
- Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy;
- Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim;
- Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach;
- Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi;
- Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi;
- Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bielsku Białej;
- Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Osiedlu Niewiadowie;
- Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim;
- Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Pionkach;
- Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Lublinie;
- Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Suchedniowie;
- Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie;
- Zakład Budowy Naczep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieżychowicach;
- ZMK Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie;

Zbycie przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych akcji/udziałów spółek:
- CEFARM-RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – zbycie akcji w dniu 29 grudnia  2017 r.;
- Centrum Badawczo – Konstrukcyjne Obrabiarek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie;
- Fabryka Szlifierek ,,FAS Głowno” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głownie - spółka wniesiona do ARP w dniu 11 grudnia 2017 r.;
- Łambinowicka Fabryka Maszyn ,,Celpa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łambinowicach - zbycie akcji w dniu 5 stycznia 2017 r.;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brusach  - zbycie akcji w dniu 26 czerwca 2018 r.;
- WARMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętrzynie - zbycie akcji w dniu 14 czerwca 2018 r.;
- WMB w Pyskowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Pyskowicach;
- Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bukownie.

Zmiana nazwy spółki:
- z KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą Kędzierzynie-Koźlu na KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- z Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lublińcu;
- z Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Puławach na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Puławach;
- z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HORN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach na Akwen II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach;
- z Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na Radio PiK Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy;
- z Wrocławskie Centrum Badań EIT+Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
- z Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO – AGD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku Kamiennej na „MESKO – AGD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku Kamiennej.

Uzupełnienie numeru KRS
- Stocznia Gdańska Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Gdańsku

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Rezygnacja z prac nad projektem jest uzasadniona ze względu na zmianę delegacji ustawowej do wydania przedmiotowego aktu wykonawczego w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.), w tym zmianę organu właściwego do jego wydania, a także rozszerzenie zakresu rozporządzenia o zakres przekazanych uprawnień innym niż Prezes Rady Ministrów członkom Rady Ministrów, pełnomocnikom Rządu lub państwowym osobom prawnym. Powyższa zmiana została dokonana ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 492), której wejście  w życie nastąpi w dniu 29 marca 2019 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.04.2019
do góry