Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID207
Tytuł

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Rządowej Grupy United Nations Global Compact

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), zwana dalej  „SOR” zmienia dotychczasowe podejście do rozwoju, koncentrując się nie tylko na wzroście gospodarczym. Model rozwoju dla Polski nakreślony w SOR jest zbieżny z Celami Agendy 2030. Przewiduje rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który budując siłę̨ konkurencyjną z wykorzystaniem nowych czynników rozwojowych zapewnia udział i korzyści wszystkim grupom społecznym przy równoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego. Zarysowany w SOR model rozwoju oraz zobowiązania Polski dotyczące realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wymagają współpracy z wszystkimi podmiotami, które mają wpływ na rozwój Polski.
United Nations Global Compact jest inicjatywą Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, wspierającą i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a Organizacją Narodów Zjednoczonych, zwaną dalej „ONZ”. Jest to największa na świecie inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofiego Annana do United Nations Global Compact przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów. United Nations Global Compact nie jest agendą ONZ a udział w niej oparty jest na zasadzie dobrowolności.
United Nations Global Compact znaczną część swych działań realizuje poprzez zaangażowanie na rzecz rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu. Jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem uchwały jest uzyskanie zgody Rady Ministrów na dołączenie Polski do Grupy Rządowej UN Global Compact.
Polska byłaby pierwszym krajem z Europy Centralnej zaangażowanym w prace Rządowej Grupy United Nations Global Compact. Udział w pracach Rządowej Grupy United Nations Global Compact przyczyni się do większej obecności Polski na arenie międzynarodowej m.in. w zakresie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDGs). Przyczyni się również do większej synergii wdrażania SDGs z projektami realizowanymi w ramach SOR.
Kolejnym ważnym aspektem współpracy w ramach Rządowej Grupy United Nations Global Compact są kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR). Wpływ przedsiębiorstw na otaczającą nas rzeczywistość ma wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości firm o środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy.
Udział Polski w pracach Rządowej Grupy United Nations Global Compact przyczyni się także pośrednio do większego zaangażowania polskich firm w system zamówień publicznych ONZ.
Rynek systemu zamówień publicznych ONZ wynosi ponad 18 mld USD rocznie i systematycznie rośnie. Ponad 30 różnych agencji ONZ nabywa towary i usługi ze 194 krajów. W okresie od 2003 roku do 2013 roku rynek zamówień publicznych ONZ wzrósł o 11 mld USD, przy czym 43,21 % z tej sumy przypadło dziesięciu krajom, najbardziej zaangażowanym w dostarczanie towarów i usług. Dostawcami tychże towarów i usług mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa, jak i konsorcja przedsiębiorców.
Rola polskiego biznesu i wartość wygrywanych kontraktów w ramach systemu zamówień publicznych ONZ powinna systematycznie rosnąć. Tymczasem trend jest malejący. W 2013 r. udział polskiego biznesu w całkowitej wartości rynku zamówień publicznych ONZ wyniósł zaledwie 0,02%. W 2014 r. wartość procentowa spadła do 0,01% i utrzymuje się na tym poziomie (w 2017 r. Polska była na 166 miejscu pod względem wartości realizowanych zamówień).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.02.2019
Rejestr zmian