Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC21
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Konieczność implementacji do krajowego prawa przepisów:
- dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/68 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE. L Nr 15 str. 18 z 17.1.2019 r.) w zakresie dotyczącym odpowiedzialności ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
- dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywaniai posiadania broni (Dz. Urz. UE L Nr 15 str. 22 z 17.1.2019 r.) w zakresie dotyczącym odpowiedzialności ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Konieczność doprecyzowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214, z późn. zm.).
3. Konieczność aktualizacji kosztów zapewnienia funkcjonalności Systemu Rejestracji Broni.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2019 r.
W trakcie zaawansowanych już prac legislacyjnych nad ww. ustawą, które miały między innym na celu implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dnia 17 maja 2017 r. (Dz. Urz. UE L 137/22 z 24.5.2017), zostały ogłoszone, na mocy tej dyrektywy, dwie dyrektywy wykonawcze Komisji (UE) 2019/68 z dnia 16 stycznia 2019 r. i  2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów tych dwóch dyrektyw wykonawczych najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 r. 
Wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/68 z dnia 16 stycznia 2019 r. wymaga:
1) ustawowego ustalenia, że strzelecka broń palna i jej istotne części, niezależnie od tego czy są częścią strzeleckiej broni palnej, czy też są wprowadzane do obrotu oddzielnie, oznakowywane są czytelnym, trwałym i niepowtarzalnym oznakowaniem naniesionym zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi oznakowania broni palnej i jej istotnych części, które zostały określone w załączniku do tej dyrektywy;
2) ustalenia rodzaju alfabetu oraz minimalnych wymiarów czcionki oznakowania strzeleckiej broni palnej i jej istotnych części;
3) określenia dopuszczonych przez państwo metod nanoszenia oznakowania strzeleckiej broni palnej i jej istotnych części ze szczególnym uwzględnieniem sposobu nanoszenia oznakowania na szkielecie lub komorze zamkowej strzeleckiej broni palnej wykonanych z materiałów niemetalowych, w szczególności z polimerowych tworzyw sztucznych;
4) określenia zasad dodatkowego oznaczenia pozwalającego na identyfikację podmiotu przekazującego strzelecką broń palną i jej istotne części z zapasów państwowych formacji uzbrojonych.
Wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. wymaga:
1) ustawowego ustalenia, że dana broń zostanie uznana za brońalarmową i sygnałową, a tym samym nie zostanie ona uznana za strzelecką broń palną, jeżeli państwowy podmiot uprawniony zweryfikuje i wyda świadectwo, że jest to broń, która została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w Załączniku do dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r.;
2) ustalenia zasad oznakowania broni alarmowej i sygnałowej, w tym oznakowania jej istotnych części, rodzaju alfabetu i wymiarów czcionki oznakowania oraz dodatkowego oznakowania wskazującego, że jest to broń alarmowa i sygnałowa i jej wytworzenie oraz wprowadzenie do obrotu na terytorium Polski zostało poddane państwowej kontroli;
3) określenia państwowego podmiotu uprawnionego do weryfikacji zgodności wytworzenia broni palnej ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi broni alarmowej i sygnałowej i wydania świadectwa o nieuznaniu takiej broni za broń palną i że broń ta może zostać wprowadzona do obrotu na rynku cywilnym, jako broń alarmowa i sygnałowa;
4) utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Broni Alarmowej i Sygnałowej, którego głównym zadaniem będzie wymiana informacji o wytwarzanych i kontrolowanych przez państwa członkowskie typach i modelach broni alarmowej i sygnałowej.
Przepisy projektowanej ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określają szczegółowo ww. kwestie przez sformułowanie przepisów umożliwiających spełnienie wymagań określonych w tych dyrektywach.
Z uwagi na bardzo krótki okresu funkcjonowania nowej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r., nie można było przeprowadzić  kompleksowej oceny zastosowanych w niej rozwiązań prawnych. Uznano jednak, że w stosunkowo niewielkim zakresie należy zaproponować już w tym projekcie nowe przepisy lub zmianę brzmienia istniejących. Wynika to z konieczności doprecyzowania niektórych zasad wykonywania działalności koncesjonowanej przez koncesjonowanych przedsiębiorców oraz jej kontroli przez organy administracji, bez dokonywania dodatkowych interpretacji.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zawiera przepisy realizujące obowiązek budowy i wdrożenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą, gwarantującego upoważnionym organom dostęp do  systemów rejestracji danych, w których zapisuje się i przechowuje informacje o typie, marce, modelu, kalibrze, numerze seryjnym, nazwie i adresie dostawcy oraz osobie nabywającej lub posiadającej broń. Przepisy tej ustawy zawierają projekcję kosztów, jakie należało zaplanować począwszy od 2019 r. na wytworzenie i wieloletnie utrzymanie tego systemu.  Do sierpnia 2019 r., na skutek braku zapewnienia finansowania, nie została uruchomiona  planowana rezerwa celowa ze środków z budżetu państwa, dzięki której mogłaby zostać przeprowadzona finalizacja budowy projektowanego Systemu Rejestracji Broni (SRB). Uruchomienie tej rezerwy w 2019 r. stało się niecelowe z powodu braku możliwości udzielenia zamówienia zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych na zakończenie realizacji SRB, tj.: uzupełnienie wyposażenia infrastrukturalnego, jego oprogramowanie  i wdrożenie do końca 2019 r. Niniejszy projekt ustawy zmieniającej ma na celu doprowadzenie do sfinalizowania budowy SRB. Do zakończenia tego projektu realizowanego do tej pory z wygospodarowanych środków z części 42 – sprawy wewnętrzne, niezbędne jest wprowadzenie zmian w kwotach  i terminach i finansowania SRB,  które zostały skorygowane z ww. powodów i mają wpływ  na zmiany w projekcji maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w poszczególnych latach, które zostały ujęte w niniejszej ustawie zmieniającej z konsekwencją od dnia jej wejścia w życie. Zweryfikowane kwoty niezbędne do sfinalizowania budowy SRB, jego wdrożenia i utrzymania zostały przyjęte na podstawie opracowanych w 2019 r. dla MSWiA dokumentów, tj. Studium Wykonalności SRB oraz Kompleksowej Analizy Przedwdrożeniowej SRB.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry