Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD459
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) wszelkie zmiany w zakresie podziału terytorialnego państwa na szczeblu gminnym (tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalanie jego granic oraz ustalanie i zmienianie nazw gmin oraz siedzib ich władz) następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia z inicjatywy Rady Ministrów, zgodnie z art. 4a ustawy o samorządzie gminnym wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw – dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw. Rozporządzenie to może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy (art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane na podstawie przeprowadzonego postępowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa – nadanie statusu miasta miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian