Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD457
Tytuł

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie stanowi wykonanie delegacji ustawowej wskazanej w art. w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857). Zgodnie z powołanym przepisem, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający zastosowanie tych środków. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia związane jest ze zbliżającym się dniem utraty mocy obowiązującej będącego aktualnie w mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2387).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie wskazuje podmioty podlegające ochronie. Z uwagi na przepisy prawa UE, a w szczególności art. 52 ust. 1 i art. 65 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. XIV i art. XVI Układu ogólnego ws. handlu usługami GATS/WTO, ustawa o kontroli niektórych inwestycji, z góry założyła czasowy charakter rozporządzenia wykonawczego. Wydanie kolejnego rozporządzenia poprzedza analiza celowości jego wydania i umieszczenia w nim określonych podmiotów. Wykaz jest uzgadniany z Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Finansów, Ministrem Inwestycji i Rozwoju, Ministrem Infrastruktury, Ministrem Energii, Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Środowiska, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrem Obrony Narodowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian