Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD291
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wieloletnie zaniedbania legislacyjne w obszarze przestrzennego uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa doprowadziły do chaosu prawnego, którego przejawem jest m. in. niemożność skutecznego wyznaczania stref ochronnych terenów zamkniętych oraz brak podstawy prawnej do uchylenia albo zmiany rozstrzygnięć w tym zakresie, podejmowanych w okresie socjalistycznym w formie uchwały Rady Ministrów. Zagraża to możliwości efektywnego zarządzania przestrzennymi potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa i od lat jest przedmiotem interwencji legislacyjnych (m. in. przez Szefa ABW).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest uporządkowanie kompetencji i narzędzi służących przestrzennemu zarządzaniu potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa. Projekt przewiduje ustanowienie instytucji obszaru zastrzeżonego ustanawianego w drodze rozporządzenia, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Państwa. Obszar zastrzeżony będzie terenem wyłączonym z polityki planistycznej gminy i województwa – wyłącznym podmiotem decydującym o sposobie zagospodarowania będzie zarządca obszaru. Wokół obszaru zastrzeżonego możliwe będzie ustanowienie strefy ochronnej, w której rozporządzenie ustanawiać będzie ograniczenia w sposobie zagospodarowania i korzystania z terenów – dzięki czemu stosowanie się do nich tak przez inwestorów, jak i właścicieli nieruchomości, a także uwzględnianie ich w aktach planowania przestrzennego oraz przy udzielaniu pozwoleń na budowę będzie znacząco ułatwione i nie będzie budziło wątpliwości interpretacyjnych, czy w zakresie realizacji inwestycji i jej późniejszego funkcjonowania. Dla izolowanych przestrzennie obszarów zastrzeżonych przewidziane zostaną ułatwienia w realizacji inwestycji publicznych, m. in. ograniczenie obowiązku uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt przewiduje ponadto pozostawienie instytucji terenu zamkniętego, w szczególności na obszarach kolejowych – jako narzędzia prawnego modyfikującego zasady zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Przepisy przejściowe i dostosowujące projektu zapewnią ciągłość funkcjonowania istniejących terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz możliwość ich skutecznego przekształcenia w obszary zastrzeżone, dzięki czemu zostanie umożliwiona ich modyfikacja, tj. zmiana granic, zniesienie, wprowadzenie ograniczeń w sposobie zagospodarowania i korzystania z terenów.
Wprowadzenie obszarów zastrzeżonych umożliwia dokonanie zmian upraszczających na tych obszarach proces inwestycyjno-budowlany. Projektowana regulacja przewidywać będzie uproszczenia w realizacji inwestycji na izolowanych przestrzennie obszarach zastrzeżonych, których funkcjonowanie nie ma wpływu na politykę przestrzenną gminy. W tym zakresie proponuję m. in. ograniczenie obowiązku uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rezygnację z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę - tak, aby wiodącym organem nadzorującym sposób zagospodarowania obszarów zastrzeżonych był organ administracji wojskowej. W odniesieniu do obszarów zastrzeżonych znajdujących się na terenach zurbanizowanych, projekt przewidywać będzie uproszczenia w procesie realizacji inwestycji, wynikające ze szczególnego charakteru tego obszaru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-