Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD243
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79). Konieczność wprowadzenia zmian do rozporządzenia stanowi konsekwencję procedowanej obecnie z przedłożenia rządowego zmiany przepisów ustawy o niektórych formach (…), wynikającej z założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji pierwszych edycji programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego, uruchomionego w dniu 1 listopada 2015 r. Ponadto przedłożony Radzie Ministrów w marcu br. przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokument pn. Sprawozdanie z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego wraz z oceną wdrożenia i rekomendacjami na przyszły rok”, zawiera m.in. rekomendację w zakresie wprowadzenia zmian do przedmiotowego rozporządzenia.
Rozwiązania, które na nowo zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym mają co do zasady charakter doprecyzowująco-porządkujący i przyczynią się do określenia ram prawnych, będących odzwierciedleniem zmian ustawowych, które stanowić będą kontynuację realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, w formie preferencyjnych kredytów i gwarancji nabycia emisji obligacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Jednocześnie, projektowane rozwiązania uwzględnią realizację zadeklarowanych w rządowym programie wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., działań mających na celu wprowadzenie preferencji dla przedsięwzięć kierowanych do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1720)
, ma na celu zapewnienie spójności z projektowanymi zmianami w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79) – druk sejmowy nr 1561.
Zmiana przepisów rozporządzenia obejmie m.in.:
1) kompleksową modyfikację kryteriów oceny punktowej wniosków, o których mowa w załączniku do rozporządzenia. Dzięki wprowadzeniu zmian w tym zakresie możliwe będzie jeszcze bardziej skuteczne ukierunkowanie programu na osiągniecie pierwotnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych określonej kategorii osób. Możliwe to będzie chociażby poprzez:
a) zmianę definicji oraz wzmocnienie wagi kryterium punktowego zatytułowanego: „Adresowanie nowych mieszkań do osób wychowujących dzieci”. Powyższe jest następstwem projektowanej modyfikacji art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o niektórych formach (…), gdzie ustawodawca rezygnuje z ograniczenia, zgodnie z którym udział najemców wychowujących przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko powinien zostać określony na poziomie nie mniejszym niż 50% wszystkich lokali utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, czy też
b) wprowadzenie nowego kryterium oceny punktowej wniosków, dającego możliwość uzyskania dodatkowych punktów w ramach procedury ubiegania się przez inwestorów o przyznanie finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć, w ramach których powstałyby również mieszkania dla rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Powyższe wynika z postanowień uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie  programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), gdzie
w załączniku, w ramach priorytetu 4.4 zakłada się zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu wybudowane w ramach programu preferencyjnych kredytów finansujących społeczne budownictwo czynszowe. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe właśnie w ramach działań rządowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego w II filarze programu „Mieszkanie+”, gdzie proponuje się dodatkowe wsparcie na budowę mieszkań dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym;
2) uwzględnienie sygnalizowanych dotychczas postulatów w zakresie regulacji dot. trybu udzielania finansowania zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;
3) dostosowanie przepisów w zakresie regulacji dot. pomocy publicznej w zakresie poziomu dopuszczalnej wysokości rekompensaty za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym w związku z procedowanym równolegle projektem zmian przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833, z późn. zm.), które mają dopuścić możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie w ramach nowego instrumentu wsparcia na pokrycie części kosztów tworzenia lokali mieszkalnych powstających z udziałem gminy lub związku międzygminnego przy jednoczesnym wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy o niektórych formach (…).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.12.2017
Rejestr zmian