Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD491
Tytuł

Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435), wprowadzających zasadniczą zmianę w organizacji i funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, jednostki samorządu  terytorialnego, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, nie podjęły się organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na swoim obszarze. Jako powód samorządy często wskazują na brak środków finansowych na realizację zadań  o charakterze użyteczności publicznej nałożonych na organizatorów ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Obecnie na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy realizujący przewozy na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, głównie na liniach rentownych o dużych potokach pasażerskich.
Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju białych plam transportowych, a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im dostępu do transportu publicznego zwłaszcza na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich.
Dostrzegając problemy na rynku publicznego transportu zbiorowego został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Został on wpisany do Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD126. Przepisy projektu wzmacniają rolę organizatorów publicznego transportu zbiorowego dając im realne możliwości planowania i organizacji autobusowego publicznego transportu zbiorowego na ich obszarze. Według projektu organizatorzy samodzielnie będą podejmowali decyzję o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Dodatkowo projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje znaczne uproszczenie planów transportowych, które zgodnie z ww. projektem będą opracowywane przez marszałka województwa. Marszałek będzie sporządzał i optymalizował plan transportowy województwa na podstawie potrzeb komunikacyjnych zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz własnej wiedzy w tym zakresie.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw w listopadzie 2018 r. został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, jednak do tej pory nie uzyskał opinii tej Komisji. Przedstawiciele strony samorządowej podczas dyskusji nad projektem wielokrotnie wskazywali na potrzebę przekazania dla jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
W związku z powyższym podjęto działania w kierunku opracowania przepisów, które stworzą warunki i zasady finansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zapewnią poprawę sytuacji na rynku publicznego transportu zbiorowego zapewniając organizatorom realne możliwości i warunki do uruchamiania autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej i tworzenia dobrze zorganizowanej sieci transportu publicznego na ich obszarze z uwzględnieniem dofinansowania przewozów ze środków Funduszu, co przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obywateli.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze potrzebę wsparcia rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw umożliwiających sprawne uruchamianie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o opracowaniu projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze  użyteczności publicznej.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.
I. Funkcjonowanie Funduszu
1. Minister właściwy do spraw transportu będzie dokonywał podziału środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu w danym roku budżetowym. Podział będzie dokonywany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego podziału środków Funduszu.
2. Wojewoda będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego informacje o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewidzianej dla danego województwa.
Kwota dofinansowania będzie wynikała z podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie przez liczbę wozokilometrów określonych w planie transportowym danego województwa. Środki z Funduszu będą przekazywane po zawarciu umowy pomiędzy wojewodą a organizatorem.
II. Zasady udzielania dofinansowania
Dopłata będzie  ustalana  w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
Organizator będzie finansował część ceny usługi ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30%.
III. Kontrola
Wojewoda będzie kontrolował sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie. Przedmiotem kontroli będzie  prawidłowość wykorzystania dopłaty środków z Funduszu pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
IV. Finansowanie przewozów w okresie od uchwalenia projektowanej ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw do czasu jej pełnego obowiązywania
Do momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu publicznego transportu zbiorowego przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw,  tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. dopłatę będzie mógł otrzymać organizator, który dokonał wyboru operatora:
- przed wejściem w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  w trybie określonym w  art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tj. na podstawie:
    - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),
    - ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920, z późn. zm.),
    - bezpośredniego zawarcia umowy,
- po wejściu w życie w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. w drodze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych jak i niezależnych od operatora).
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się corocznie na 0,5 mld zł.
Dodatkowo zaproponowano wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy dla  wojewodów i ministra właściwego do spraw transportu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 maja 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.05.2019
Rejestr zmian