Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB17
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podjęcie prac legislacyjnych wynika z potrzeby wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 roku (sygn. akt SK 18/17), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 70 § 1 k.r.o. w zakresie, w jakim określa termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenia ojcostwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko  o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest niezgodny z art. 30 w związku z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania zmierzają do określenia, że termin do wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa należy liczyć od daty powzięcia przez nie wiadomości o swoim pochodzeniu. Konstrukcja ta obejmowałaby również powództwa dziecka o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Jednocześnie dostrzegając rosnące znaczenie możliwości ustalenia pochodzenia w oparciu o „prawdę biologiczną”, jak również upowszechnienie metod pozwalających na łatwe jej ustalenie, proponuje się umocnienie tej zasady poprzez wydłużenie terminów ograniczających legitymację czynną do kwestionowania pochodzenia dziecka z sześciu miesięcy do jednego roku. Proponuje się przy tym zrównanie tych terminów dla każdego z podmiotów zainteresowanych w sprawach zaprzeczenia pochodzenia dziecka.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.06.2019
do góry