Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD452
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego: 2905) wprowadza rozwiązania umożliwiające przeniesienie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, oprócz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego także funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Przeniesienia takiego będzie można dokonać na prośbę funkcjonariusza - w przypadku posiadania przez niego szczególnie przydatnych kwalifikacji do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej (art. 176 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). Nowe brzmienie art. 198 ust. 1 ustawy Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje równorzędność stopni funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, a także osób posiadających stopień wojskowy ze stopniami obowiązującymi w Służbie Celno-Skarbowej. Wobec powyższego treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 637) wymaga dostosowania do nowego stanu prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą przyjętego rozwiązania jest uznanie równorzędności stopni funkcjonariuszy przechodzących do Służby Celno-Skarbowej ze Służby Ochrony Państwa oraz osób posiadających stopień wojskowy i stworzenie zainteresowanym funkcjonariuszom dodatkowej zachęty w postaci utrzymania dotychczasowego statusu zawodowego zdobytego w służbach, co ułatwi Służbie Celno-Skarbowej pozyskanie wykwalifikowanych kadr niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań. Równorzędność stopni funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa zostanie określona poprzez wpisanie stopni służbowych określonych w art. 116 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.). Natomiast w części dotyczącej równorzędności stopni wojskowych wpisane zostaną stopnie wojskowe określone w art. 74 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.).

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.01.2019
Rejestr zmian