Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD522
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W granicach kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej znajdują się tereny należące do osób fizycznych – wspólników spółki cywilnej, którzy nie są zainteresowani pozostaniem w strefie. Część terenów Podstrefy Lubań należących do miasta nie wzbudza zainteresowania ze strony inwestorów i tym samym instrument stref nie ma zastosowania. Tym samym tereny te nie są wykorzystywane do realizacji celów ustanowienia strefy kamiennogórskiej

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej sse przewiduje wyłączenie ze strefy gruntów o łącznej powierzchni 4,4534 ha. W wyniku ww. zmian powierzchnia kamiennogórskiej sse wyniesie 536,3751 ha.
Projektowana zmiana nie przewiduje
wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma też wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe oraz na rynek pracy.
Ze względu na charakter rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia (jedynie wyłączenie działek z granic strefy) nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.06.2019
Rejestr zmian