Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD458
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. poz. 1427, ze zm.) dotyczy uchylenia przepisów odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec (woj. małopolskie). Należy zauważyć, iż Rada Ministrów w dniu 24 lipca 2017 r., na podstawie wniosku Rady Gminy Chełmiec, podjęła decyzję o nadaniu statusu miasta miejscowości Chełmiec. Zmiana w powyższym zakresie została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. poz. 1427, ze zm.) i miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednakże, w związku z docierającymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sygnałami wskazującymi na wątpliwości dotyczące kwestii nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec, w tym wystąpieniem Radnych gminy Chełmiec, którzy wskazując na wątpliwości, co do rzetelności przeprowadzonych konsultacji, zwrócili się z prośbą do Ministra SWiA o ponowną analizę przedmiotowej sprawy, w MSWiA podjęto działania legislacyjne, mające na celu odroczenie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. Założono, że przesunięcie o rok terminu wejścia w życie ww. regulacji pozwoli wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec, w tym na rzetelne skonsultowanie tych spraw z mieszkańcami. Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2017 r. podjęła decyzję o przesunięciu o rok terminu wejścia w życie (tj. z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r.) regulacji odnoszącej się do nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec [vide rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2493)].
W związku z potrzebą dokonania ponownej analizy nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec, w tym przeprowadzenia konsultacji w omawianym obszarze z mieszkańcami gminy Chełmiec, Minister SWiA, na podstawie art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) w maju 2018 r. wystąpił do Rady Gminy Chełmiec o przedstawienie opinii w przedmiotowym zakresie. Rada Gminy Chełmiec w dniu 26 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę, w której podtrzymała w całości wniosek i pozytywną opinię w zakresie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. Niemniej jednak, Rada Gminy Chełmiec nie przeprowadziła ponownych konsultacji z mieszkańcami, co pozostawało szczególnie istotne w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym, nadal aktualne pozostają wątpliwości co do nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec, w tym rzetelności przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji. Dlatego też, zasadnym pozostaje uchylenie przepisów, dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian