Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID209
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualnie obowiązująca uchwała przewiduje, że za realizację jednego z zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 odpowiedzialny jest Minister Rozwoju i Finansów. W wyniku zmian organizacyjnych i podziału zadań do tej pory wykonywanych przez ww. ministerstwo, niezbędna stała się korekta przedmiotowej uchwały.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W załączniku do uchwały w punkcie 4.2 „Plan działań”, w działaniu 3.5 „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” pt. „Przygotowanie i wdrożenie przepisów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.” dokonana zostanie zmiana realizatora wiodącego z Ministra Rozwoju i Finansów na Ministra Finansów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIOWANY RM przyjęła 5 sierpnia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.08.2019
Rejestr zmian