Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD158
Tytuł

Projekt ustawy o przekształceniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wyniki analizy funkcjonowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „PAŻP”, wskazują, że aktualna forma prawna PAŻP nie odpowiada zadaniom, jakie przed nią postawiono w zakresie zarządzania krajową przestrzenią powietrzną, zapewniania służby informacji powietrznej w przestrzeni niekontrolowanej oraz pełnienia funkcji służby alarmowej.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się zmianę formy prawnej PAŻP z państwowej osoby prawnej w spółkę prawa handlowego. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany zwiększy efektywność PAŻP oraz pozwoli na przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zniesienie barier utrudniających absorpcję środków unijnych. Efektem wprowadzonych zmian będzie także uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości procesów zarządczych i nadzorczych, w szczególności w zakresie nadzoru właścicielskiego ministra właściwego do spraw transportu i wypełniania zadań państwowej władzy nadzorującej, spoczywających na Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w rozumieniu przepisów UE w zakresie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
Jednocześnie zmiana formy prawnej PAŻP pozwoli na wyłączenie PAŻP ze zbioru jednostek sektora finansów publicznych, a w konsekwencji na zniesienie ograniczeń w zakresie możliwości posiadania, obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach, jak również nabywania obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, w stosunku do spółki powstałej w wyniku przekształcenia zniesiony zostanie ciążący obecnie na PAŻP obowiązek sporządzania planu finansowego będącego załącznikiem do ustawy budżetowej, co usprawni, względem obecnie obowiązujących, procedury związane z gospodarowaniem finansami PAŻP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy reguluje zasady i tryb przekształcenia PAŻP w spółkę akcyjną oraz organizację, zasady działania  i przedmiot działalności spółki powstałej w wyniku przekształcenia. Zgodnie z założeniami przekształcenie zostanie dokonane przez ministra właściwego do spraw transportu. Z chwilą przekształcenia spółka wstąpi we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem jest PAŻP, bez względu na charakter prawny tych stosunków, natomiast pracownicy PAŻP staną się pracownikami spółki. Po przekształceniu PAŻP prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154), będzie wykonywał wobec spółki minister właściwy do spraw transportu. Jednocześnie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie pełnił funkcje państwowej władzy nadzorującej wynikające z prawa UE z zakresu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
Celem działalności spółki będzie zapewnienie żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego, zgodnie z przepisami prawa UE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W wyniku analizy uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych podjęto decyzję o rezygnacji z prac nad projektem. W zastrzeżeniach do projektu wskazano, że proponowana forma prawna Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) nie zabezpieczy w wystarczający sposób należytego wykonywania przez utworzoną w wyniku przekształcenia spółkę akcyjną funkcji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, w tym służby ruchu lotniczego, służby łączności, służby nawigacji, służby dozorowania i służby informacji lotniczej, oraz instytucji zarządzającej przestrzenią powietrzną i instytucji zarządzającej przepływem ruchu lotniczego. Przekształcenie PAŻP w spółkę prawa handlowego może rzutować na sposób wykonywania przez PAŻP ww. funkcji nie tylko w czasie pokoju, ale również może uniemożliwić prawidłową realizację zadań w czasie wojny i stanu wojennego.

Data modyfikacji : 18.04.2018
Rejestr zmian