Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC92
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brak wystarczającej efektywności istniejących środków służących przeprowadzeniu dowodów znajdujących się w innych państwach członkowskich UE w ramach postępowania karnego. Zbliżający się termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (22 maja 2017 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Usprawnienie systemu wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie prowadzenia czynności dowodowych. Umożliwienie sądom, prokuratorom oraz innym podmiotom prowadzącym postępowanie przygotowawcze wystąpienie z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym (END), który zobowiązuje organy państwa obcego do przeprowadzenia określonego dowodu i przekazanie jego wyników organom polskim. Wprowadzenie ram prawnych umożliwiających organom polskim wykonanie END wydanych przez inne państwa członkowskie UE, w tym określających właściwe organy, przesłanki odmowy wykonania END i gwarancje poszanowania podstawowych zasad polskiego porządku prawnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 października 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 13.10.2017
Rejestr zmian