Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD62
Tytuł

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest kolejnym (przede wszystkim obok Programu „Rodzina 500+”) komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.  Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061 oraz z 2019 r. poz. 1343). Świadczenie dobry start  stanowi istotny element polityki prorodzinnej, zasadnym jest zatem, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy. Jednocześnie, w konsekwencji, konieczne będzie uchylenie omawianych uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.
Dodatkowo w zakresie świadczenia dobry start zostanie wprowadzonych kilka rozwiązań służących ułatwieniu i poprawie realizacji tego świadczenia.
W związku z powyższym niniejsze zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów obejmuje:
1) projekt ustawy o świadczeniu dobry start;
2) projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” decyzją Zespołu ds. Programowania Prac Rządu podjętą na posiedzenie w dniu 23 grudnia 2019 r. został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID10 (nr w poprzedniej kadencji ID243).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jak wskazano powyżej obecnie, na gruncie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów realizowane jest wsparcie rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w postaci świadczenia pieniężnego. Analogiczne rozwiązane przeniesione zostanie na grunt ustawy. Rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie pieniężne dobry start wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24. roku życia. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiat.
Projektowane na gruncie ustawy świadczenie dobry start, tak samo jako obowiązujące obecnie świadczenie dobry start, nie będzie opodatkowane, nie będzie się wliczać do dochodu uprawniającego do różnych świadczeń przysługujących rodzinom, ani nie będzie podlegać egzekucji. Świadczenie dobry start nie będzie wchodzić także (analogicznie jak obecnie) w rygor określonych w przepisach o finansach publicznych reguły wydatkowej oraz mechanizmów korygujących. Dlatego też projekt ustawy przewiduje wprowadzenie stosownych zmian w wymienionych w pkt 6 niniejszego zgłoszenia ustawach.
Dodatkowo wprowadzone zostaną następujące rozwiązania służące ułatwieniu i poprawie realizacji świadczenia dobry start:
- zmiana terminów składania wniosków o świadczenie doby start. Od roku 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start w danym roku będzie można składać począwszy od 1 kwietnia (obecnie od 1 sierpnia) zaś drogą elektroniczną już od 1 lutego (obecnie od 1 lipca). Stanowi to ujednolicenie z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, tj. 30 listopada,
- wprowadzenie szczególnej regulacji wskazującej tryb postępowania gminnych organów właściwych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia dobry start oraz osoby, której zostało przyznane świadczenie dobry start lecz nie nastąpiła jego wypłata. Rozwiązanie to służy celu usprawnieniu procedur przyznawania i realizacji świadczenia dobry start.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBarbara Socha Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem UD517.

 

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.02.2020
do góry