Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD464
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie problematyka funkcjonowania tzw. podziemnych tras turystycznych jest uregulowana w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126), zwanej dalej „P.g.g.” oraz rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118). Przepisy prawne nie są jednoznaczne i czytelne, a niekiedy są nazbyt rygorystyczne w stosunku do warunków i zagrożeń, jakie w rzeczywistości w nich występują. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 P.g.g. przepisy ustawy, z wyjątkiem działu III (Koncesje), stosuje się odpowiednio do robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133), podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonywały działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 P.g.g. zostały zobowiązane do dostosowania jej do wymagań określonych w P.g.g., w tym do zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, w terminie do 1 stycznia 2019 r. W związku z tym, niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych, prowadzących nie tylko do zwiększenia efektywności funkcjonowania tego typu obiektów, ale także do uchronienia niektórych z nich przed likwidacją wobec konieczności dostosowania do zbyt rygorystycznych obowiązków w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązanie polega na przyjęciu regulacji prawnych, z których wynika, że działalność w podziemnej trasie turystycznej stanowi odrębny rodzaj działalności regulowanej ustawą, co znalazłoby odzwierciedlenie przede wszystkim w:
1) art. 1 P.g.g. poprzez wskazanie przedmiotu regulacji ustawowej,
2) art. 6 P.g.g. poprzez wprowadzenie definicji legalnej pojęcia „podziemna trasa turystyczna”,
3) nowym rozdziale VIa P.g.g. zatytułowanym „Podziemne trasy turystyczne”.
Jednocześnie proponuje się, by art. 2 ust. 1 pkt 2 P.g.g. dotyczył wyłącznie robót górniczych prowadzonych w podziemnej trasie turystycznej, a nie jak dotychczas wszystkich robót prowadzonych w tego typu obiektach. Dzięki takiemu rozwiązaniu stosowanie restrykcyjnych wymogów wynikających z P.g.g. i przepisów wykonawczych do ustawy związanych z funkcjonowaniem zakładów górniczych zostanie ograniczone jedynie do sytuacji, w której funkcjonowanie trasy wiąże się ze ściśle górniczymi działaniami, zaś wszelkie obiekty, które nie prowadzą tego typu działań, zostaną zwolnione z konieczności dostosowania ich do tych wymogów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 14.03.2019
Rejestr zmian