Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB7
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14. W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 408 k.p.c. w zakresie, w jakim po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, o którym
ostatecznie orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz), jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie odraczając utratę mocy obowiązującej przedmiotowej normy prawnej o okres osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego następuje poprzez znowelizowanie art. 408 k.p.c. i wydłużenie terminu pięcioletniego przewidzianego w tym przepisie do terminu dziesięcioletniego. Zmiana ta odnosi się do wszystkich przypadków, w których obowiązuje obecnie termin pięcioletni, a więc bez ograniczania jej jedynie do przypadku, który stał się podstawą wyroku ETPCz. Rozwiązanie to nie tylko realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale także uwzględnia zgłaszane od dawna w literaturze postulaty wydłużenia terminu pięcioletniego przewidzianego w art. 408 k.p.c.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 października 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.10.2016
Rejestr zmian