Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD80
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zakłada poprawę istniejących rozwiązań prawnych w zakresie szczególnej ochrony obiektów uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Potrzebę jednoznacznego określenia zagadnień związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem szczególnej ochrony zgłaszały organy i podmioty odpowiedzialne za realizację przedmiotowego zadania obronnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się doprecyzowanie kryteriów kwalifikowania obiektów, które można uznać, jako szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Ponadto zostanie uregulowany tryb postępowania organów w przypadku zmiany właściwości w stosunku do obiektu lub zmiany nazwy obiektu.
Co więcej proponuje się powierzenie Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzenia odpowiednio wykazów obiektów podlegających szczególnej ochronie kat. I i II. Ponadto na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie nałożony obowiązek informowania Ministra Obrony Narodowej o wprowadzanych zmianach w ewidencji obiektów kat. II. co usprawni opiniowanie wniosków o objęcie stosownych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji.
Zostanie wprowadzony tryb aktualizacji danych o charakterze porządkowym dotyczący obiektów podlegających szczególnej ochronie, polegający na informowaniu organów prowadzących wykazy o zaistniałych zmianach, odciążając tym samym Radę Ministrów od każdorazowego rozpatrywania wniosków w tych sprawach.
W celu uproszczenia procesu zmiany właściwości organu w stosunku do obiektu podlegającego szczególnej ochronie zaproponowano tryb wnioskowania do Rady Ministrów o dokonanie stosowych zmian w odpowiednim wykazie, wskazując organ, który te kompetencje przejął. Stosowny wniosek będzie wymagał uzgodnienia z organem we właściwości, którego znajdzie się przejęty obiekt.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie odciążony od obowiązku opracowywania wniosków dotyczących obiektów pozostających we właściwości kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Uprawnienia w tym względzie zostaną przyznane kierownikom jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry