Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD79
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szkól i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z póżn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zawiera zaktualizowany wykaz przedszkoli, które prowadzi Minister Obrony Narodowej, tj. Przedszkole Wojskowe Nr 88, 69-211 Wędrzyn 30, Przedszkole Wojskowe Nr 129, Nowy Glinnik bl. 6, 97-217 Lubochnia, Przedszkole Wojskowe Nr 147, 95-043 Leźnica Wielka - Osiedle 4. Potrzeba uaktualnienia wykazu wynika z faktu, że w latach 2010 - 2015 dwanaście wojskowych przedszkoli, w drodze zarządzeń Ministra Obrony Narodowej, zostało zlikwidowanych bądź przekazanych lokalnym władzom samorządowym (gminom) - zatem Minister Obrony Narodowej nie jest już ich podmiotem prowadzącym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartłomiej Grabski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.04.2018
do góry