Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID213
Tytuł

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) jest ważnym ogniwem systemu dokumentów strategiczno-programowych w zakresie polityki rozwoju kraju, wśród których nadrzędną rolę pełni Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR). Ramy prawne KSRR określają przede wszystkim postanowienia ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 oraz 1669). Dotyczą one zwłaszcza kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie programowania i realizacji polityki regionalnej (art. 3a ust. 2 i inne).
Na podstawie uchwały Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju nr 65 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej dokumentu Aktualizacja strategii rozwoju wynikająca z przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. SOR-u postanowiono o podjęciu prac nad pakietem zintegrowanych strategii rozwoju, w tym KSRR (m.in. co do ich tematyki, podejścia projektowego). W ramach zweryfikowanego i obecnie aktualizowanego systemu strategii rozwoju, programów i polityk KSRR (analogicznie jak inne instrumenty programowe tego typu) realizuje dwie ważne funkcje:
a) rolę wdrożeniową wobec SOR, głównie w obszarach 2. Celu szczegółowego SOR - Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialnie zrównoważony, w tym przyjętych tam projektów strategicznych, jak również w odniesieniu do realizacji przez Polskę celów Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ONZ);
b) będąc jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, KSRR zapewnia spójność merytoryczną i realizacyjną głównych dokumentów programowych w  wymiarze rozwoju społecznie wrażliwego i terytorialnie zrównoważonego.
KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r. KSRR uwzględnia aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a przede wszystkim z przyjętego w 2017 r. SOR-u. Jest on podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. KSRR określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz nich i zapewnia udział samorządów wszystkich szczebli w polityce regionalnej.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

KSRR jest rozwinięciem postanowień SOR-u, określonych w filarze II - rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki rozwoju regionalnego oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, administracja publiczna, samorządy terytorialne i pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.
Potencjały rozwojowe poszczególnych obszarów są zróżnicowane i rozłożone nierównomiernie, co powoduje, że rolą instytucji publicznych jest zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Tym samym, zadaniem administracji jest również wsparcie regionów w jak najlepszym diagnozowaniu i wykorzystaniu potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów. Rozwój odpowiedzialny rozumiany również jako rozwój terytorialnie zrównoważony oznacza wzmacnianie potencjałów i czynników rozwoju, w szczególności poprzez włączanie w procesy rozwojowe obszarów słabszych gospodarczo, o niższym poziomie rozwoju i o niskiej odporności na zjawiska kryzysowe. Nie rezygnując z działań horyzontalnych służących zwiększeniu konkurencyjności wszystkich regionów, miast
i obszarów wiejskich, polityka regionalna koncentruje działania na wyrównywaniu poziomu życia i szans rozwojowych mieszkańców miast średnich, z uwzględnieniem ośrodków borykających się z konsekwencjami utraty funkcji przemysłowych i administracyjnych. Więcej uwagi poświęca również mniejszym miastom i gminom położonym na obszarach wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją (są to tzw. Obszary Strategicznej Interwencji). KSRR kieruje do nich szczególne mechanizmy wsparcia, które wymagają kompleksowych i dopasowanych do lokalnego kontekstu działań, ale jednocześnie po stronie beneficjentów wiążą się z potrzebą większego zaangażowania i przemyślanych pomysłów na przezwyciężenie barier rozwojowych tych obszarów.
Zaktualizowana KSRR, koncentrując się na zwiększeniu konkurencyjności regionów, zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Równie istotną rolę KSRR przypisuje rozwijaniu kompetencji niezbędnych do generowania innowacji na terenach o niskim potencjale rozwojowym. W tym celu polityka regionalna państwa poszukuje i utrwala interakcje
i powiązania między lokalnymi i regionalnymi instytucjami publicznymi a światem biznesu i nauki.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-