Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD54
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

- Zmianą postulowaną przez część środowisk rybackich jest ograniczenie możliwości przekazywania kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich. Zdaniem sektora jest to rozwiązanie przynoszące bardzo negatywne skutki, gdyż przedmiotowe przekazania to faktycznie „sprzedaż” kwot połowowych. Obecne obowiązujące rozwiązania nie przyczyniły się do efektywniejszego wykorzystania kwot połowowych, doprowadziły jedynie do stworzenia zjawiska handlu indywidualnymi kwotami połowowymi, co nie może być akceptowane. Projektuje się zatem utrzymanie jedynie możliwości przekazywania kwot połowowych przez armatora pomiędzy jego statkami.

- Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów armator statku rybackiego jest uprawniony do rezygnacji z całości albo części indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku wyłącznie do dnia 30 czerwca. Projektowana regulacja, uznając głos środowiska rybackiego, wydłuża czas rezygnacji z indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych. Dodatkowo niniejszy projekt wprowadza dodatkową datę ww. rezygnacji.

- Uchylenie art. 9 ust. 2 i 3 w celu poszerzenia zakresu swobody działalności gospodarczej, częściowo przez nie ograniczonej.

- Zniesienie możliwości utworzenia zbiorczych kwot połowowych, w związku z  przychyleniem się do zgłaszanych przez część środowiska rybackiego uwag.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana ustawy o rybołówstwie morskim.

- Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych będzie mogła zostać przekazywana w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który przez co najmniej 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu.

Indywidualne kwoty połowowe lub liczba dni połowowych zgodnie z projektowaną ustawą będą mogły być przekazywane:

1) w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem albo

2) w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem.

Przekazywanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych będzie następować w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego samego armatora. Rejestr statków rybackich, prowadzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa pozwala na jednoznaczne potwierdzenie posiadania przez armatora statku rybackiego statusu armatora statków rybackich, przez okres 24 miesięcy, pomiędzy którymi ma dojść do przekazania indywidualnej zdolności połowowej. Armator nie będzie w związku z tym zobowiązany do udokumentowania spełnienia powyższego warunku.

- Projektuje się wprowadzenie dwóch, a nie jak dotychczas jednego terminu składania wniosków o rezygnację z przyznanej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej - do dnia 31 marca lub do dnia 15 lipca. W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 lipca, indywidualną kwotę połowową lub dni połowowe uznaje się za niewykorzystane. Do dnia wprowadzenia niniejszej ustawy armator był uprawniony do rezygnacji z całości albo części indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku wyłącznie do dnia 30 czerwca.

- Rezygnacja z przepisów w zakresie zbiorczych kwot połowowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.03.2017
Rejestr zmian