Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD53
Tytuł

Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa pozwoli wyeliminować m.in. poniższe problemy:
1) System instytucjonalny, w którym funkcjonuje Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie i Biuro Komisji wymaga reorganizacji - w obecnym kształcie podział kompetencji i wzajemne relacje między organem, jakim jest Komisja, a powołaną do jej obsługi jednostką budżetową, są niedookreślone.
2) Forma prawna, w jakiej działa Biuro Komisji (jednostka budżetowa), powoduje, że wszelkie osiągnięte dochody jest zobowiązane przekazywać w całości na rachunek dochodów budżetu państwa. Zatem w sytuacji organizacji w Polsce imprez sportowych rangi międzynarodowej Komisja odmawia wykonania kontroli antydopingowych na zlecenie organizatorów z uwagi na fakt, iż przekazane na ten cel środki finansowe ze strony organizatora Biuro Komisji musiałoby przekazać na rachunek dochodów budżetu państwa, zaś koszty kontroli pokryć w praktyce ze środków własnych. W związku z tym, obecna struktura nie może służyć efektywnie realizacji części z zadań przypisanych jej w ustawie o sporcie (kontrola antydopingowa). Definicja ustawowa dopingu wymaga uzupełnienia lub odwołania do definicji stosowanej w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Sytuacja powyższa jest związana z niedostosowaniem definicji do zmian wprowadzonych przez Światową Agencję Antydopingowa w treści Kodeksu, które to weszły w życie w 2015 r.
3) Przepisy kanie w zakresie dopingu w sporcie nie odpowiadają na aktualne wyzwania związane z tym zjawiskiem. Przewidziana w art. 50 penalizacja podawania substancji i metod zabronionych obejmuje wszystkie substancje i metody zabronione w sporcie, w tym powszechnie dostępne w lekach oraz alkohol (zabroniony w niektórych sportach). Z drugiej strony brak jest odrębnej penalizacji wytwarzania, handlu i przewozu przez granicę substancji zabronionych, o czym stanowią przepisy wiążących Polskę umów międzynarodowych (art. 4 Konwencji Antydopingowej Rady Europy oraz art. 8 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie).
4) Orzecznictwo dyscyplinarne polskich związków sportowych związane ze stosowaniem dopingu jest niejednolite. Powyższe wynika również z mniejszego doświadczenia niektórych polskich związków sportowych w orzekaniu w tego rodzaju sprawach (brak specjalizacji), co wiąże się z kolei z małą liczbą rozpoznawanych spraw.
5) Regulaminy dyscyplinarne polskich związków sportowych w zakresie przepisów antydopingowych budzą niekiedy wątpliwości co do zgodności przepisami stanowionymi przez Światową Agencję Antydopingowa oraz Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
6) Brak w polskim prawie klauzuli interesu publicznego, która umożliwiałaby, zgodnie z procedowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zastąpi ono obowiązującą w tym zakresie dyrektywę 95/46/EC), przetwarzanie danych osobowych zawodników w związku z kontrolami antydopingowym i. Na te potrzeby nie będzie już mogła być wykorzystywana zgoda zawodnika, w związku z zaostrzeniem wymogów dla ważności tego typu zgody.
7) Brak jest należytej ochrony prawnej kontrolerów antydopingowych Komisji przed czynną napaścią, na którą są narażani w związku z realizowanymi zadaniami (wynikającymi z zobowiązań międzynarodowych państwa).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa powoła jeden podmiot w zakresie zwalczania dopingu w sporcie (Polska Agencja Antydopingowa), wprowadzając skuteczniejszy sposób finansowania jego zadań poprzez nadanie jemu stosownej formy prawnej. Przeprowadzenie zmian w tym zakresie jest pilne z uwagi na podnoszoną wcześniej kwestię obsługi dużych międzynarodowych imprez sportowych planowanych w Polsce w najbliższym okresie.
Dostosuje się definicję dopingu do znowelizowanych przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego.
Ustawa zmieni również obowiązujące przepisy karne poprzez zawężenie katalogu substancji niedozwolonych, których podawanie jest zabronione oraz wprowadzi penalizację wytwarzania, handlu i przewozu przez granice RP substancji i sprzętu służącego do przeprowadzania metod zabronionych w sporcie.
W celu ujednolicenia orzecznictwa dyscyplinarnego w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych, ustawa ukonstytuuje niezależny i wyspecjalizowany organ dyscyplinarny do przeprowadzania postępowań w tym zakresie. Będzie on funkcjonował przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Polskie związki sportowe będą uprawnione do przekazania ww. podmiotowi jurysdykcji w sprawach dyscyplinarnych o stosowanie dopingu. Będzie to rozwiązanie fakultatywne dla polskich związków sportowych.
Polska Agencja Antydopingowa zostanie uprawniona do tworzenia przepisów antydopingowych (materialnych i technicznych - m.in. warunki prowadzenia kontroli antydopingowej) mających zastosowanie do polskich związków sportowych, co spowoduje ujednolicenie przepisów dyscyplinarnych w tym zakresie i osiągnięcie pełnej zgodności z przepisami Światowego Kodeksu Antydopingowego.
Ustawa wprowadzi również klauzulę interesu publicznego w odniesieniu do działań Polskiej Agencji Antydopingowej w zakresie kontroli antydopingowej, umożliwiając przetwarzanie danych osobowych zawodników w związku z tą kontrolą, w kontekście pro cedowanego rozporządzenia Parlamentu i Rady.
Ustawa nada kontrolerom antydopingowym Polskiej Agencji Antydopingowej status funkcjonariuszy publicznych, zapewniając im ochronę przez czynną napaścią w związku z realizowaną kontrola antydopingowa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Szuster Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry