Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD52
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Analiza przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2016 r. o sporcie oraz praktyki jej stosowania wskazuje, że ustawa ta nie zapewnia w odpowiednim stopniu przejrzystości działania polskich związków sportowych. W szczególności przepisy te nie zapobiegają pełnieniu przez członków zarządu polskich związków sportowych innych funkcji, które mogą powodować konflikt interesów (np. pełnienie funkcji w organach spółki zarządzającej ligą zawodową, czy też funkcji członka organu spółki świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane). Ponadto przepisy te nie zapobiegają pełnienia funkcji w zarządach polskich związków sportowych przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL.
Niewystarczający jest również zakres definicji sportu, która w dzisiejszym stanie prawnym nie obejmuje aktywności umysłowej.
Na podstawie przepisów dotychczasowych brak jest możliwości elastycznego reagowania w sytuacji, gdy członek kadry narodowej z przyczyn niezależnych od siebie (np. kontuzja, niekontrolowany upadek, wykluczenie z rywalizacji, uszkodzenie sprzętu, przekroczenie strefy zmian, zgubienie pałeczki, przekroczenie toru jazdy lub biegu, ftp.) nie uzyska wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium sportowego.
Ponadto doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące stypendiów sportowych, nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i świadczeń olimpijskich, a także klubów sportowych wchodzących w skład ligi zawodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie korupcji poprzez:
a) ograniczenie konfliktu interesów poprzez wprowadzenie kolejnych ograniczeń dotyczących członków zarządu polskiego związku sportowego w art. 9 ustawy o sporcie,
b) wprowadzenie zakazu sprawowania funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL,
c) poprawienie przejrzystości działania polskich związków sportowych poprzez wprowadzenie szerszych obowiązków informacyjnych.
2. Wzmocnienie nadzoru Ministra Sportu i Turystyki nad polskimi związkami sportowymi;
3. Rozszerzenie definicji sportu o aktywność umysłową i zaliczenie do aktywności uznawanych za sport aktywności umysłowych, których celem jest poprawa ogólnej sprawności intelektualnej, w tym myślenia przyczynowo skutkowego oraz koncentracji;
4. Wprowadzenie możliwości przyznawania przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej stypendium sportowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy członek kadry narodowej z przyczyn niezależnych od siebie (np. kontuzja, niekontrolowany upadek, wykluczenie z rywalizacji, uszkodzenie sprzętu, przekroczenie strefy zmian, zgubienie pałeczki, przekroczenie toru jazdy lub biegu, itp.) nie uzyska wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium sportowego;
5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących stypendiów sportowych, nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i świadczeń olimpijskich, a także klubów sportowych wchodzących w skład ligi zawodowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Stawiarski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.03.2017
do góry