Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD51
Tytuł

Projekt ustawy  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt służy udoskonaleniu instrumentu prawnego jakim jest usuwanie pojazdów z dróg. Wprowadza nowe przypadki uzasadniające usunięcie pojazdów nie tylko z drogi, lecz również z pasa drogowego; ponadto służy usunięciu wątpliwości i niedogodności zidentyfikowanych po ostatniej nowelizacji art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dokonanej ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 152,  poz. 1018).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązania dotyczą m. in.:
1) uzupełnienia art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym o wyjaśnienia pojęcia „pas drogowy” – projekt będzie zawierał propozycję, zgodnie z którą pojazd byłby usuwany nie tylko z drogi, lecz również z pasa drogowego. W celu uniknięcia wątpliwości niezbędne jest wprowadzenie do ustawy odpowiedniej definicji;
2) zmiany art. 130a ust. 1 ustawy poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym usunięcie pojazdu będzie następowało nie tylko z samej drogi, ale z pasa drogowego. Pozwoli to uniknąć wątpliwości w sytuacji, gdy nieprawidłowość została wykryta w trakcie kontroli prowadzonej np. na parkingu będącym częścią pasa drogowego, ale nie wchodzącym w skład drogi;
3) rozszerzenia i doprecyzowania katalogu przypadków, w których pojazd jest usuwany z drogi. Rozszerzenie ww. katalogu dotyczy m.in. wprowadzenia przepisu nakazującego obligatoryjne usunięcie pojazdu kierowanego przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go innej osobie wskazanej przez kierującego pojazdem, znajdującej się na miejscu i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem;
4) wyeliminowania możliwości uchwalenia przez radę powiatu kosztów tzw. „przerwanego usunięcia pojazdu” (uregulowanego w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym) w wysokości większej niż opłata za całkowite usunięcie pojazdu. Zgodnie z ww. przepisem „Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia.”;
5) wprowadzenia możliwości zwiększenia opłaty za usunięcie pojazdu, ustalonej uchwałą rady powiatu, jeżeli usunięcie to, ze względu na stan techniczny pojazdu, wymagało wykonania ponadstandardowych czynności lub wykorzystania dodatkowego sprzętu;
6) skrócenia czasu przechowywania roweru i wózka rowerowego, po którym może on przejść na własność powiatu, do 1 miesiąca;
7) zniesienia obowiązku zawierania przez powiat umowy ubezpieczenia OC pojazdu, który stał się jego własnością po orzeczeniu przez sąd przepadku pojazdu na rzecz tego powiatu, w przypadku gdy pojazd nie zostanie wprowadzony do ruchu. Pojazdy te są z reguły bezużyteczne. Poza nielicznymi wyjątkami są one wycofane z eksploatacji i poddawane przetworzeniu, nie będą więc wprowadzane do ruchu. A zatem zawieranie umowy ubezpieczenia OC, w praktyce jedynie na okres związany z przeprowadzeniem procedury przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji do przetworzenia jest nieracjonalne. Należy mieć na uwadze, że co do zasady, przewłaszczeniu na rzecz powiatu podlega pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który nie został odebrany z parkingu strzeżonego w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. W praktyce postępowanie przed sądem rozstrzygającym w przedmiocie przewłaszczenia trwa znacznie dłużej i z reguły dotyczy pojazdu znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym (zazwyczaj z uszkodzeniami powypadkowymi), kwalifikującym ten pojazd do recyklingu. Z tego też względu pojazdy takie do ruchu już nie będą wprowadzane – trudno bowiem zakładać, że powiat podejmie działania mające na celu przywrócenie pełnej, wymaganej sprawności technicznej takiego pojazdu. Jednakże z punktu widzenia przepisów ubezpieczeniowych powiat, jako nowy właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji (którego okres ochrony ubezpieczeniowej już wygasł), jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Konieczność realizacji tego obowiązku w odniesieniu do pojazdu, który i tak w nieodległym czasie zostanie poddany recyklingowi z jednej strony generuje dla powiatu nieuzasadnione koszty, z drugiej zaś – zbędne czynności biurowe;
8) realizacja wniosku de lege ferenda wynikającego z kontroli NIK „Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla tych pojazdów”, dotyczącego rozszerzenia katalogu podmiotów informowanych o usunięciu pojazdu o właściwego starostę.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry