Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD78
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775), zgodnie z którym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny, w ramach 200 godzin czasu antenowego, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu powszechnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu osób fizycznych objętych spisem powszechnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes GUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry