Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUA11
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Często dochodzi do sytuacji, w której osoba świadcząca usługi ma w ramach umowy ustaloną stawkę godzinową na rażąco niskim poziomie, znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Niesie to za sobą negatywne konsekwencje w postaci braku minimalnej ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług. Zawierane przez przedsiębiorców umowy cywilnoprawne zastępujące stosunek pracy stały się praktyką mającą na celu obniżenia kosztów zatrudnienia.
2. Nieuzasadnione jest utrzymywanie możliwości ustalania wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę; takie rozwiązanie jest oceniane jako dyskryminująca młode osoby na rynku pracy.
3. Obecna ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie reguluje kwestii sposobu zaokrąglania kwot wynikających z obliczeń stosowanych przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę; w dotychczasowej praktyce wystąpiły przypadki kwestionowania obliczonej wysokości minimalnego wynagrodzenia - przez przedstawicieli związków zawodowych, z uwagi na brak precyzyjnej zasady dotyczącej zaokrąglania liczb.
Niezbędne jest zatem wprowadzenie regulacji mających na celu ochronę osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, a także wprowadzenie pozytywnej zmiany na rynku pracy poprzez przeciwdziałanie występującym nierównościom w zatrudnieniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja zakłada:
1. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego);
2. Nałożenie na Państwową Inspekcję Pracy zadań w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia  minimalnej stawki godzinowej ustalonej dla umów o świadczenie usług oraz określenie sankcji w przypadku naruszenia ww. obowiązku przez zleceniodawcę;
3. Rezygnację z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu (tj. możliwości ustalania wynagrodzenia pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia);
4. Doprecyzowanie sposobu obliczania wysokości minimalnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-